6.2.1. משכנתאות לזכאים למימון רכישה, בנייה או הרחבה של דירת מגורים בשוק הפרטי,  או לרכישה או לבנייה של בית מגורים צמוד קרקע.
 
 

6.1. מבוא לפרק זה:

ממשלת ישראל, באמצעות משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון ובבצוע התאגידים הבנקאיים בישראל, נותנת לאזרחי ישראל הזכאים לכך, בין היתר, סיוע כספי לדיור מתקציב המדינה לרכישת דירה,  לבניית בית או להרחבתו, במסלולים  שונים כפי שיפורט להלן. הסיוע ניתן כהלוואה שקלית צמודת מדד, לתקופה ארוכה ובריבית קבועה.
לשם הבטחת החזרתה משעבדים הלווים לטובת הבנק, בלשכת רישום המקרקעין, ו/או בספרי המקרקעין המנוהלים ע"י רשות מקרקעי ישראל, את הנכס הנרכש או הנבנה. חובה שהנכס הנרכש או הנבנה יהיה בבעלות הזכאים – מקבלי הסיוע, ובבעלותם בלבד.   לעתים ידרוש הבנק  מאת הלווים, בהתאם לשיקוליו, להמציא ערבים להלוואה או "לווים תומכים", כדי לחזק את הביטחונות. 
לעתים, בתוקף החלטת הכנסת או ועדה מוועדותיה, ניתן חלק מן הסיוע כמענק. סיוע כמענק ניתן באזורי עדיפות לאומית או לקבוצות אוכלוסיה מועדפות.  
האמור במאמר זה, כמו גם בפרסומי משרד הבינוי והשיכון באינטרנט ובעלוני ההסברה השונים המופצים בקרב ציבור הצרכנים, "הינו לידיעה כללית בלבד ואינו ממצה את תכניות הסיוע. ההגדרות והכללים המחייבים, הם אלו המפורטים בנהלים ובהוראות של משרד הבינוי והשיכון. מידע מפורט תוכלו לקבל בסניפי הבנקים למשכנתאות ובמחוזות משרד הבינוי והשיכון" – כך בפרסומי המשרד וכך במאמר זה. אני מביא בפרק זה את כללי הזכאות ואת  ההגדרות השונות לזכאים בתמציתיות.
מי שרואה עצמו זכאי לסיוע כספי לדיור מכספי המדינה, בהתאם לכללים המתפרסמים על ידי משרד הבינוי והשיכון, יפנה / תפנה  לתחנות  ההרשמה  המפורטות  להלן,  בסעיף 6.3 .,  לשם  בדיקת זכאותו/ה, סיווגה. רישום וקבלת תעודת זכאות – אם נמצא/ה זכאי/ת לה .
 

6.2. מי זכאי לסיוע כספי ממשלתי לדיור?

משרד הבינוי והשיכון מופקד על מתן סיוע בדיור לזכאים. הסיוע ניתן במספר דרכים:
 

6.2.1. משכנתאות לזכאים למימון רכישה, בנייה או הרחבה של דירת מגורים בשוק הפרטי, או לרכישה או בניית בית מגורים צמוד קרקע.

הסיוע ניתן לזכאי משרד הבינוי והשיכון תוך כדי הדגשת עידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית. הסיוע יינתן ל:
 • משפחות חסרות דירה בתכנית "ותיקים".
 • משפחות חד הוריות חסרות דירה בתכנית "ותיקים".
 •  יחידים חסרי דירה בתכנית "ותיקים".
 • תכנית 10+ חסרי דירה (ר' פרטים להלן).
 • משפחות חסרות דירה בתכנית "עולים".
 • משפחות חד הוריות חסרות דירה בתכנית "עולים".
 • יחידים חסרי דירה בתוכנית "עולים".
 • בעלי דיור, לשיפור תנאי הדיור שלהם:
 • זכאות לסיוע בגין צפיפות דיור.
 • זכאות לסיוע בגין מצוקה בריאותית.
 • זכאות לסיוע בגין אי זמינות דירה שבבעלות המבקשים. החברות 

6.2.2. סיוע במימון שכר דירה בשוק הפרטי  לזכאים:

הסיוע יינתן לזכאים שאין להם כושר השתכרות, למשפחות המתקיימות מקצבות קיום או למשפחות עם הכנסה נמוכה, וכן סיוע לעולים חדשים בקליטתם בארץ.
 

6.2.3. הקצאת דירות בשיכון הציבורי לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית.

הקצאת דירות בשיכון הציבורי לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית היא בסמכות המשרדים הממשלתיים הבאים: לאזרחים ותיקים היא בסמכות משרד הבינוי והשיכון, לעולים חדשים ההקצאה היא בסמכות המשרד לקליטת עלייה.
 

6.2.4. "מחיר למשתכן"  או  "מחיר מטרה":

מתן זכות לזכאים לרכישת דירות חדשות מאת המגזר הפרטי, במסגרת התכנית "מחיר למשתכן"  או  "מחיר מטרה" יינתן בדרך ובתנאים המפורטים בסעיף 6.4. להלן.
 
קבלת קהל ומענה טלפוני בנושאי סיוע בדיור במחוזות משרד הבינוי והשיכון (מלבד מחוז דרום) ובחברות המאכלסות: שני ורביעי 12:30-8:30
במחוז דרום: ימי שני ורביעי 15:00-12:00
ימי מענה טלפוני: ראשון עד חמישי בשעות 12:30-8:30
קו ארצי אחיד לכל המחוזות: 5442*
 
אנו נעסוק כאן במתן פרטים על הסיוע הכספי הממשלתי לדיור, הניתן למימון רכישה, בנייה או הרחבה של דירת מגורים או בית מגורים צמוד קרקע, בשוק הפרטי. הסיוע ניתן כמשכנתאות מכספי תקציב המדינה ועל אחריותה, או מכספי הבנקים באחריות משרד האוצר, לזכאי משרד הבינוי והשיכון, באמצעות התאגידים הבנקאיים הישראליים, תוך כדי הדגשת עידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית.  
כן ניתן כאן פרטים על תכנית חדשה יחסית, אשר מציעה לזכאי משרד הבינוי והשיכון רכישת דירות במסגרת "מחיר למשתן".
 

6.3. משכנתאות לזכאי משרד הבינוי והשיכון, ל מימון  רכישה,  בנייה או הרחבה שלדירת מגורים או בית צמוד קרקע, בשוק הפרטי. תעודת הזכאות לסיוע כספי לדיור מאת משרד הבינוי והשיכון

"תעודת הזכאות" לסיוע לדיור,  היא מסמך ממשלתי רשמי, המונפק על ידי משרד הבינוי והשיכון. 
בתעודת הזכאות נקבעת קבוצת הזכאות ותנאי הסיוע להם זכאי המסבקש. ההרשמה לקבלת תעודת הזכאות, המונפקת לזכאים לה לפי הכללים שנקבעו ע"י הממשלה, מתבצעת ביחידות המשכנתאות בבנקים המסחריים, או בסניפי הבנקים למשכנתאות. אנו נעסוק כאן בזכאות לקבלת סיוע כספי לרכישת דירה או בית או לבנייתו. אין מאמר זה עוסק בקבלת סיוע בשכר דירה.
כדי ליהנות מהלוואות מכספי תקציב המדינה לדיור, יש להצטייד בתעודת הזכאות. התעודה היא אישית ואיננה ניתנת להעברה לאחרים. התעודה תונפק לזכאים לה, לאחר בדיקת נתוניהם האישיים והמשפחתיים, ותוקפה בדרך כלל לשנה אחת בלבד. עם תום שנה מיום הנפקתה יש לחדשה. ניתן לעדכן את תעודת הזכאות, אם חלו במהלך השנה שינויים בנתונים האישיים כמו  המעמד המשפחתי של בעל התעודה, הריון מעל חודש חמישי וכיוצ"ב
ההרשמה לקבלת תעודת הזכאות בבנק שבחר/ו הזכאי/ם איננה מחייבת את ביצוע הסיוע באותו בנק: את התעודה ניתן לקבל בסניף הבנק בו הוגשה הבקשה. ניתן להעבירה מבנק לבנק – להזמינה ולקבלה בבנק אחד  ולבצע את המשכנתא בבנק אחר, לפי שיקול דעתו של הזכאי לה.  בני זוג, עולים או ותיקים מהווים "משפחה",  יגישו בקשה משותפת לקבלת תעודת זכאות.
הגשת בקשה לקבלת תעודת הזכאות לסיוע בדיור, כרוכה בתשלום עמלה לבנק. גובה העמלה נקבע על ידי הבנק. פרטים בתעריפון העמלות של כל בנק. 
המבקשים להגיש בקשה לקבלת תעודת זכאות,  יצטיידו במסמכים הבאים: 
 • תעודת הזהות של המבקש/ת, כולל הספח בו מופיעים מענו/ה , המספר האישי בצה"ל, המצב האישי, שם בן/ בת הזוג ומספר הזהות שלו/ה, שם משפחה קודם, שמות הילדים, מספר הזהות של כל אחד מהם ותאריכי הלידה.        
 • תעודת נישואין או אישור הרשמה לנישואין.
 • אישור ממוסד רפואי מוכר, בחתימת רופא, על הריון מחודש חמישי.
 • אישור על מספר חודשי שירות בצה"ל או בשירות לאומי (ניתן לקבלו דרך אתר צה"ל/ אכ"א באינטרנט.
 • תצלומי תעודות הזהות של האחים והאחיות של כל אחד מהמבקשים, המתגוררים בישראל דרך קבע, או תצהיר הכולל את שמותיהם, מספרי הזהות שלהם וכתובותיהם בישראל.
 • עולים חדשים יציגו את תעודת העולה שלהם.
בתעודת הזכאות יצויין ניקוד, שלפיו ייקבע סכום הסיוע באותה קבוצה (ר' להלן – קריטריונים לקביעת סכום הסיוע).

זכאים חסרי דירה:  

אני מביא כדוגמא את ההגדרות וכללי הסיוע לקבוצת הזכאים חסרי הדירה. הנחיות ופרטים מחייבים לגבי כל קבוצות הזכאים, ניתן לקבל בסניפי הבנקים,  ביחידותיהם העוסקות במתן משכנתאות.
מיהו חסר דירה?

"חסר דירה" – כהגדרת אגף האיכלוס במשרד הבינוי והשיכון, הוא  אזרח ישראל -

 • מי שאין ולא הייתה לו/ לה דירה או חלק בדירה בישראל.
 • מי שעל שמו/ שמה דירה, אך הדירה אינה זמינה ומאוכלסת על ידי בני משפחה בקרבה ראשונה (אב, אם, סב, סבתא),  שאין ולא הייתה דירה אחרת על שמו/ שמה (במשפחה – ע"ש כל אחד מבני הזוג ולא קיבל/ה סיוע כלשהו לדיור.
 • משפחה שהייתה בבעלותה דירה, שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושין.
הסיוע הכספי במסגרת זו  יינתן לזכאים לו, לרכישת דירה חדשה או מיד שנייה, או לבנייה עצמית בישובים מסויימים, המוגדרים כ"חסרי דירה" עפ"י ההגדרות  דלעיל,  שאין ולא היו להם, בנפרד או במשותף עם אחרים, זכויות בדירה או בחלק ממנה.

הזכאים במסגרת "זכאים חסרי דירה" סווגו בקבוצות:

 • משפחות חסרות דירה בתכנית "ותיקים".
 • משפחות חד הוריות חסרות דירה בתכנית "ותיקים".
 • יחידים חסרי דירה בתכנית "ותיקים".
 • "תכנית 10+": נכללות בתכנית זו משפחות "חסרות דירה", זוג או הורה שלהם 2 ילדים ויותר, אשר שהו בארץ 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה), ותק של 10 שנים לפחות כזוג נשויאו כמשפחה חד הורית, אשר ממצים כושר השתכרות ואשר סה"כ ההכנסות  החודשיות  של  המשפחה ברוטו, משנת 2000,  אינו עולה על סכומים שנקבעים מזמן לזמן, או שהם נתמכי קצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי בשנתיים האחרונות.  
 • משפחות חסרות דירה בתכנית "עולים".
 • משפחות חד הוריות בתכנית "עולים".
 • יחידים חסרי דירה בתכנית "עולים".

קריטריונים לקביעת הניקוד וסכום הסיוע:

מי שעונים על ההגדרה של "חסרי דירה", נמצאו זכאים ובידיהם "תעודת זכאות" תקפה לסיוע בדיור, יהיו זכאים לסיוע כספי מכספי תקציב המדינה, כמשכנתא לרכישת דירה. חישובי הניקוד האישי וסכום הסיוע ייעשו לפי קריטריונים שנקבעו ע"י משרדי האוצר ומשרד הבינוי והשיכון. 
אני מביא כאן את הקריטריונים לקביעת הניקוד בתעודת הזכאות ואת הכללים לחישוב סכום הסיוע, בקבוצת משפחות חסרות דירה בתכנית "ותיקים":
* מספר שנות הנישואין.

הקריטריונים לקביעת הניקוד המופיע  בתעודת הזכאות:

 • מספר הילדים.
 • מספר אחים ואחיות של הבעל.
 • מספר אחים ואחיות של האשה.
 • נקבע נקוד סף לרכישת דירה בישוב המצוי באזור עדיפות א' ולמשפחות עם דרגת נכות א' ו-ב'.
 • סכום  הסיוע  הבסיסי  ייקבע  בהתאם  לקבוצת הניקוד.

הקריטריונים לקביעת גובה הסיוע הכספי, על פי הניקוד המופיע בתעודת הזכאות:

הניקוד שנקבעה לזכאים, על בסיס הניקוד האישי המופיע בתעודת הזכאות. נקבעו 10 קבוצות ניקוד:  הראשונה   בתחום של 1000-1399 נקודות, בה יינתן סיוע בסיסי, והאחרונה – 2200 נקודות ויותר, בה יינתן סיוע גבוה בהרבה.
 • למי ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי, ניתנת תוספת  סיוע עבור כל חודש שירות חובה.
   תוספת   סיוע  זו  מחושבת  לפי  סכום חודשי קבוע כפול חודשי השירות,  בקבוצת הניקוד הראשונה, וסכום חודשי קבוע הגבוה בהרבה, בקבוצת הניקוד האחרונה -  כפול מספר חודשי השירות. מספר חודשי השירות לצורך חישוב זה הוגבלו  לגבר - עד 36 חודשי שירות ולאשה עד  24 חודשי שירות. 
 • תנאי הסיוע (נכונים לחודש מאי 2009): משפחות שצברו פחות מ- 1700 נקודות ישלמו 4% ריבית שנתית והלוואתם תינתן להם לתקופה של עד 25 שנים. משפחות שצברו 1700 נקודות ומעלה ישלמו אף הן 4% רבית שנתית, אולם חלק מהלוואתם יינתן להם לתקופה של 28 שנים.
 • "תוספת נגב": זכאים הרוכשים דירה או בונים ביתם באחד מישובי הנגב, יקבלו תוספת הלוואה.
 • מענק בטחוני: מענק זה יינתן על פי חוק, בגין בנייה ביטחונית מוגברת, כפי שייקבע ע"י פיקוד העורף. גובה המענק עולה עם הניקוד שצבר הזכאי.
 • תינתן תוספת חלוואה לרוכשי דירות או הבונים ביתם, ברוב הישובים באזור עדיפות לאומית א', כהלוואה בריבית בשעור 4.5%, לתקופה של 20 שנה.  
 • ברוב הישובים באזור עדיפות לאומית ב', תינתן תוספת הלוואה לרוכשי דירות חדשות או בונים ביתם, או מיד שנייה, בריבית בשיעור 4.5%, לתקופה של 20 שנה.   
 • תוספת קו עימות: בחלק מישובי קו העימות ניתנות תוספות יישוביות ספציפיות.
פרטים לגבי קבוצות הסיוע האחרות ניתן לקבל ביחידות המטפלות במשכנתאות בכל סניפי הבנקים.

לסיכום:

תעודת הזכאות היא מסמך ממשלתי רשמי, המפרט בתוכו את שמות הזכאים ומספרי תעודות הזהות שלהם, את קבוצת הזכאות עליה הם נמנים ועל פיה יחושב הסיוע הכספי, לו יהיו זכאים במסגרת אחת מהתכניות הממשלתיות לסיוע בדיור. הסיוע יינתן לזכאים ע"י אחד הבנקים למשכנתאות, או ע"י יחידת המשכנתאות באחד הבנקים מסחריים, לפי בחירתם החופשית של הזכאים. הסיוע יינתן אך ורק כנגד מסירת תעודת הזכאות המקורית והאישית לסיוע בדיור.
תוקף תעודת הזכאות הוא לשנה אחת, מיום הנפקתה. אם פג תוקף התעודה לפני מימוש הסיוע, על הזכאים לחדשה באחד הבנקים למשכנתאות או ביחידות למשכנתאות בבנקים המסחריים. כן ניתן לעדכן פרטים בתעודה גם לפני חידושה, אם חלו שנויים בפרטים המופיעים בה שעשויים להגדיל את הסיוע, כמו הולדת ילד נוסף.
הסיוע הכספי לזכאים, ניתן מכספי תקציב מדינת ישראל או מטעמה, בריבית הנקבעת על ידי הממשלה.  הסיוע מורכב לעתים גם ממענק מותנה. 
המענק,  אם ניתן כזה במסגרת הסיוע, מותנה בבעלות על דירה במשך תקופה מסויימת.  בסוף כל שנה יופחת  סכום יחסי  מסכום המענק המקורי, כך שבתום תקופת המגורים המותנית ייהפך המענק למוחלט.
ההלוואות לזכאים צמודות למדד המחירים לצרכן והן נושאות ריבית
אשר כיום כבר איננה נמוכה בדרך כלל מהריבית הנהוגה במשק. בשנה האחרונה הוזלו מקורות הגיוס של הבנקים , ועל הזכאים לערוך בדיקת כדאיות ולהשוות, בין הריבית המוטלת על כספי התקציב, לביו זו המוטלת על ההלוואות המשלימות מכספי הבנק. 
נוסף לאמור לעיל ראוי לזכור, כי בעקבות המגבלות שהטיל הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל על שיעור המימון המרבי שרשאי בנק לאשר לחסרי דירה - 75% משויה או ממחירה ו-70% למשפרי דיור, הסכום הניתן על פי תעודת הזכאות יהווה חלק משעורי מימון אלה, ומכאן הצורך לבדוק ולברר, האם כספי הסיוע הממשלתי לזכאים זולים, שווים או יקרים יותר מכספי הבנק . כאן כל עשירית האחוז קובעת.
קבלת הלוואה במסגרת תכניות הסיוע לדיור של משרד הבינוי והשיכון.  מותנית ברישום הזכויות בדירה   הנרכשת  או   הבית,   על  שמות כל הלווים,  ורישום   המשכנתא,  או   הערת  אזהרה  בגין  התחייבות   לרישום   משכנתא.   לתשומת  לבכם:   הסיוע   יינתן   רק   אם   נותרה    יתרת   תשלום להשלמת הרכישה או הבנייה. כספי ההלוואה לרכישת דירה או בית יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר.  הסיוע לבנייה עצמית יינתן ללווים או לפקודתם בשלבים, בהתאם להתקדמות הבנייה ועל פי אישור מהנדס, אדריכל או שמאי מקרקעין, כפי שייקבע עם הבנק.
"הלוואות משלימות" מכספי הבנק לזכאי משרד הבינוי והשיכון:
בגלל מגבלות תקציביות, אין הממשלה יכולה להיענות למלוא צרכי המימון של הזכאים, ולגשרעל פני פער המימון שבין מחירי הדירות, לבין ההון העצמי העומד לרשותם.
הבנקים  נענו לבקשת הממשלה ומעמידים לרשות הזכאים הלוואות משלימות מאמצעיהם,     בתנאים נוחים יחסית. סכום ההלוואה ותנאיה נקבעים ע"י הבנק,  בהתחשב בטיב הביטחונות     הנכסיים (הנכס הנרכש), ביכולת ההחזר של הלווים, בשיעור המימון (הסכום הכולל של ההלוואה, יחסית לשווי או למחיר הדירה), במיקומה של הדירה  ובטיבה.
כיום נמוכים שערי הריבית  בהלוואות משלימות לזכאים מכספי הבנק, אולי כפי שלא היו מעולם. לדוגמא – בחודש דצמבר 2016 ניתנו באחד הבנקים הלוואות משלימות מכספי הבנק לזכאים, במסלול הלוואות שקליות בלתי צמודות, בריבית הפריים (1.6%) פחות 0.6% ! במלים אחרות – לווים אלה ישלמו (כפוף לשינויים בריבית הפריים) ריבית בשיעור 0.9% לשנה, כאשר קרן ההלוואה איננה צמודה. לווה כזה ייטיב לעשות אם יעקוב אחרי השינויים בריבית הפריים, ובנקודת האיזון מול שעורי הריבית בהלוואות שקליות צמודות למדד, כאשר  ריבית הפריים במגמת עלייה -  ישקול מעבר למסלול אחר.
"תעודת הזכאות" לסיוע לדיור,  היא מסמך ממשלתי רשמי, המונפק על ידי משרד הבינוי והשיכון.  בתעודת הזכאות נקבעת קבוצת הזכאות ותנאי הסיוע להם זכאי המבקש. ההרשמה לקבלת תעודת הזכאות, המונפקת לזכאים לה לפי הכללים שנקבעו ע"י הממשלה, מתבצעת ביחידות המשכנתאות בבנקים המסחריים, או בסניפי הבנקים למשכנתאות. אנו נעסוק כאן בזכאות לקבלת סיוע כספי לרכישת דירה או בית או לבנייתו. אין מאמר זה עוסק בקבלת סיוע בשכר דירה.
כדי ליהנות מהלוואות מכספי תקציב המדינה לדיור, יש להצטייד בתעודת הזכאות. התעודה היא אישית ואיננה ניתנת להעברה לאחרים. התעודה תונפק לזכאים לה, לאחר בדיקת נתוניהם האישיים והמשפחתיים, ותוקפה בדרך כלל לשנה אחת בלבד. עם תום שנה מיום הנפקתה יש לחדשה. ניתן לעדכן את תעודת הזכאות, אם חלו במהלך השנה שינויים בנתונים האישיים כמו  המעמד המשפחתי של בעל התעודה, הריון מעל חודש חמישי וכיוצ"ב ההרשמה לקבלת תעודת הזכאות בבנק שבחר/ו הזכאי/ם איננה מחייבת את ביצוע הסיוע באותו בנק: את התעודה ניתן לקבל בסניף הבנק בו הוגשה הבקשה. ניתן להעבירה מבנק לבנק – להזמינה ולקבלה בבנק אחד  ולבצע את המשכנתא בבנק אחר, לפי שיקול דעתו של הזכאי לה.  בני זוג, עולים או ותיקים מהווים "משפחה",  יגישו בקשה משותפת לקבלת תעודת זכאות.
הגשת בקשה לקבלת תעודת הזכאות לסיוע בדיור, כרוכה בתשלום עמלה לבנק. גובה העמלה נקבע על ידי הבנק. פרטים בתעריפון העמלות של כל בנק. 

המבקשים להגיש בקשה לקבלת תעודת זכאות,  יצטיידו במסמכים הבאים:

 • תעודת הזהות של המבקש/ת, כולל הספח בו מופיעים מענו/ה , המספר האישי בצה"ל, המצב האישי, שם בן/ בת הזוג ומספר הזהות שלו/ה, שם משפחה קודם, שמות הילדים, מספר הזהות של כל אחד מהם ותאריכי הלידה.        
 • תעודת נישואין או אישור הרשמה לנישואין.
 • אישור ממוסד רפואי מוכר, בחתימת רופא, על הריון מחודש חמישי.
 • אישור על מספר חודשי שירות בצה"ל או בשירות לאומי (ניתן לקבלו דרך אתר צה"ל/ אכ"א באינטרנט.
 • תצלומי תעודות הזהות של האחים והאחיות של כל אחד מהמבקשים, המתגוררים בישראל דרך קבע, או תצהיר הכולל את שמותיהם, מספרי הזהות שלהם וכתובותיהם בישראל.
 • עולים חדשים יציגו את תעודת העולה שלהם.
בתעודת הזכאות יצויין ניקוד, שלפיו ייקבע סכום הסיוע באותה קבוצה (ר' להלן – קריטריונים לקביעת סכום הסיוע).
זכאים חסרי דירה:  
אני מביא כדוגמא את ההגדרות וכללי הסיוע לקבוצת הזכאים חסרי הדירה. הנחיות ופרטים מחייבים לגבי כל קבוצות הזכאים, ניתן לקבל בסניפי הבנקים,  ביחידותיהם העוסקות במתן משכנתאות.

מיהו חסר דירה?

"חסר דירה" – כהגדרת אגף האיכלוס במשרד הבינוי והשיכון, הוא  אזרח ישראל -
 • מי שאין ולא הייתה לו/ לה דירה או חלק בדירה בישראל.
 • מי שעל שמו/ שמה דירה, אך הדירה אינה זמינה ומאוכלסת על ידי בני משפחה בקרבה ראשונה (אב, אם, סב, סבתא),  שאין ולא הייתה דירה אחרת על שמו/ שמה (במשפחה – ע"ש כל אחד מבני הזוג ולא קיבל/ה סיוע כלשהו לדיור.
 • משפחה שהייתה בבעלותה דירה, שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושין.
הסיוע הכספי במסגרת זו  יינתן לזכאים לו, לרכישת דירה חדשה או מיד שנייה, או לבנייה עצמית בישובים מסויימים, המוגדרים כ"חסרי דירה" עפ"י ההגדרות  דלעיל,  שאין ולא היו להם, בנפרד או במשותף עם אחרים, זכויות בדירה או בחלק ממנה.

הזכאים במסגרת "זכאים חסרי דירה" סווגו בקבוצות:

 • משפחות חסרות דירה בתכנית "ותיקים".
 • משפחות חד הוריות חסרות דירה בתכנית "ותיקים".
 •  יחידים חסרי דירה בתכנית "ותיקים".
 • "תכנית 10+": נכללות בתכנית זו משפחות "חסרות דירה", זוג או הורה שלהם 2 ילדים ויותר, אשר שהו בארץ 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה), ותק של 10 שנים לפחות כזוג נשוי או כמשפחה חד הורית, אשר ממצים כושר השתכרות ואשר סה"כ ההכנסות  החודשיות  של  המשפחה ברוטו,  אינו עולה על סכומים שנקבעים מזמן  לזמן  - או שהם נתמכי קיצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי בשנתיים האחרונות.  
 • משפחות חסרות דירה בתכנית "עולים".
 • משפחות חד הוריות בתכנית "עולים".
 • יחידים חסרי דירה בתכנית "עולים".

הקריטריונים לקביעת הניקוד וסכום הסיוע:

מי שעונים על ההגדרה של "חסרי דירה", נמצאו זכאים ובידיהם "תעודת זכאות" תקפה לסיוע בדיור, יהיו זכאים לסיוע כספי מכספי תקציב המדינה, כמשכנתא לרכישת דירה. חישובי הניקוד האישי וסכום הסיוע ייעשו לפי קריטריונים שנקבעו ע"י משרדי האוצר ומשרד הבינוי והשיכון. 
אני מביא כאן את הקריטריונים לקביעת הניקוד בתעודת הזכאות ואת הכללים לחישוב סכום הסיוע, בקבוצת משפחות חסרות דירה בתכנית "ותיקים":

הקריטריונים לקביעת הניקוד המופיע  בתעודת הזכאות:

 • מספר שנות הנישואין.
 • מספר הילדים.
 • מספר אחים ואחיות של הבעל.
 • מספר אחים ואחיות של האשה.
 • נקבע נקוד סף לרכישת דירה בישוב המצוי באזור עדיפות א' ולמשפחות עם דרגת נכות א' ו-ב'.

הקריטריונים לקביעת גובה הסיוע הכספי, על פי הניקוד המופיע בתעודת הזכאות:

 • סכום  הסיוע  הבסיסי  ייקבע  בהתאם  לקבוצת הניקוד שנקבעה לזכאים, על בסיס הניקוד האישי המופיע בתעודת הזכאות. נקבעו 10 קבוצות ניקוד:  הראשונה   בתחום של 1000-1399 נקודות, בה יינתן סיוע בסיסי, והאחרונה – 2200 נקודות ויותר, בה יינתן סיוע זבוה בהרבה.
 • למי ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי, ניתנת תוספת  סיוע עבור כל חודש שירות חובה.
     תוספת סיוע  לפי  חודשי שירות  בקבוצת הניקוד הראשונה, וסכום נוסף בקבוצת הניקוד האחרונה -  כפול מספר חודשי השירות. מספר חודשי השירות לצורך חישוב זה הוגבלו: לגבר - עד 36 חודשי שירות ולאשה עד 24 חודשי שירות. 
 • תנאי הסיוע (נכונים לחודש מאי 2009): משפחות שצברו פחות מ- 1700 נקודות ישלמו 4%  ריבית שנתית והלוואתם תינתן להם לתקופה של עד 25 שנים. משפחות שצברו 1700 נקודות  ומעלה ישלמו אף הן 4% רבית שנתית, אולם חלק מהלוואתם יינתן להם לתקופה של 28 שנים.
 • "תוספת נגב": זכאים הרוכשים דירה או בונים ביתם באחד מישובי הנגב, יקבלו תוספת הלוואה בטווח הנקבע מזמו לזמן.
 • מענק בטחוני: מענק זה יינתן על פי חוק, בגין בנייה ביטחונית מוגברת, כפי שייקבע ע"י פיקוד העורף. גובה המענק כיום משתנה מזמן לזמן.
 • תינתן תוספת לרוכשי דירות או הבונים ביתם, ברוב הישובים באזור עדיפות לאומית א',  כהלוואה בריבית בשעור 4.5%, לתקופה של 20 שנה.  
 • ברוב הישובים באזור עדיפות לאומית ב', תינתן תוספת הלוואה לרוכשי דירות בסכום ובתנאים המשתנים מזמן לזמן.   
 • תוספת קו עימות: בחלק מישובי קו העימות בצפון ניתנות תוספות יישוביות ספציפיות.
  פרטים לגבי קבוצות הסיוע האחרות, ניתן לקבל ביחידות המטפלות במשכנתאות בכל סניפי הבנקים.

לסיכום:

תעודת הזכאות היא מסמך ממשלתי רשמי, המפרט בתוכו את שמות הזכאים ומספרי תעודות     הזהות שלהם, את קבוצת הזכאות עליה הם נמנים ועל פיה יחושב הסיוע הכספי, לו יהיו זכאים במסגרת אחת מהתכניות הממשלתיות לסיוע בדיור. הסיוע יינתן לזכאים ע"י אחד הבנקים למשכנתאות, או ע"י יחידת המשכנתאות באחד הבנקים מסחריים, לפי בחירתם החופשית של הזכאים. הסיוע יינתן אך ורק כנגד מסירת תעודת הזכאות המקורית והאישית לסיוע בדיור.
תוקף תעודת הזכאות הוא לשנה אחת, מיום הנפקתה. אם פג תוקף התעודה לפני מימוש הסיוע, על הזכאים לחדשה באחד הבנקים למשכנתאות או ביחידות למשכנתאות בבנקים המסחריים. כן ניתן לעדכן פרטים בתעודה גם לפני חידושה, אם חלו שנויים בפרטים המופיעים בה שעשויים להגדיל את הסיוע, כמו הולדת ילד נוסף.
הסיוע הכספי לזכאים, ניתן מכספי תקציב מדינת ישראל או מטעמה, בריבית הנקבעת על ידי הממשלה.  הסיוע מורכב לעתים גם ממענק מותנה.  המענק,  אם ניתן כזה במסגרת הסיוע, מותנה בבעלות על דירה במשך תקופה מסויימת.  בסוף כל שנה יופחת  סכום יחסי  מסכום המענק המקורי, כך שבתום תקופת המגורים המותנית ייהפך המענק למוחלט.
ההלוואות לזכאים צמודות למדד המחירים לצרכן והן נושאות ריבית שנתית, אשר כיום כבר איננה נמוכה בדרך כלל מהריבית הנהוגה במשק. בשנה האחרונה הוזלו מקורות הגיוס של הבנקים , ועל הזכאים לערוך בדיקת כדאיות ולהשוות, בין הריבית המוטלת על כספי התקציב, לביו זו המוטלת על ההלוואות המשלימות מכספי הבנק. 
עם זאת ראוי לזכור, כי בדרך כלל וכפוף להוכחת יכולת ההחזר של הלווים, הסכום הניתן על פי תעודת הזכאות לזכאים, מכספי תקציב המדינה,  מגדיל את סכום המימון הכללי אשר יקבלו רוכשי הדירות,  המורכב  מסכום הזכאות,  בתוספת ההלוואה המשלימה מכספי הבנק (ר' להלן). זהו יתרון שאין לבטלו, אפילו אם הריבית בהלוואות לזכאים כבר איננה אטרקטיבית כל כך כפי שהייתה בעבר.
כמו"כ יש לזכור: על פי כללי בנק ישראל ונהלי הבנק, הסכום הכולל של ההלוואות לזכאים בתוספת ההלוואה הבנקאית המשלימה, לא יעלה על 75% ממחיר הדירה הנרכשת, או משווי הבית הנרכש או הנבנה. זכאים בעלי ההון העצמי הדרוש, בעלי יכולת החזר מוכחת, יוכלו על ידי גיוס מימון משולב מכל המקורות - הון עצמי, סיוע ממשלתי והלוואות מגובות משכנתא מכספי הבנק,  לרכוש לעצמם קורת גג. כמובן – הכל כפוף לכללי בנק ישראל ונהלי הבנק ולהסכמתו, וליכולת החזר מוכחת של הלווים. 
קבלת הסיוע הממשלתי מותנית ברישום הזכויות בדירה הנרכשת או הבית, ע"ש הלווים ורישום המשכנתא, או ברישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא. לתשומת לבכם: הסיוע יינתן רק אם נותרה יתרת תשלום להשלמת הרכישה או הבנייה. כספי ההלוואה לרכישת דירה או בית יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר.  הסיוע לבנייה עצמית יינתן ללווים או לפקודתם בשלבים, בהתאם להתקדמות הבנייה ועל פי אישור מהנדס, אדריכל או שמאי מקרקעין, כפי שייקבע עם הבנק.

 "הלוואות משלימות" מכספי הבנק לזכאי משרד הבינוי והשיכון:         

בגלל מגבלות תקציביות, אין הממשלה יכולה להיענות למלוא צרכי המימון של הזכאים, ולגשרעל פני פער המימון שבין מחירי הדירות, לבין ההון העצמי העומד לרשותם.
הבנקים  נענו לבקשת הממשלה ומעמידים לרשות הזכאים הלוואות משלימות מאמצעיהם,     בתנאים נוחים יחסית. סכום ההלוואה ותנאיה נקבעים ע"י הבנק,  בהתחשב בטיב הביטחונות     הנכסיים (בדרך כלל - הנכס הנרכש), ביכולת ההחזר של הלווים, בשיעור המימון (הסכום הכולל של ההלוואה, יחסית לשווי או למחיר הדירה), במיקומה של הדירה  ובטיבה.
כיום נמוכים שערי הריבית  בהלוואות משלימות לזכאים מכספי הבנק, אולי כפי שלא היו מעולם. לדוגמא – בחודש מאי 2009 ניתנו באחד הבנקים הלוואות משלימות מכספי הבנק לזכאים, במסלול הלוואות שקליות בלתי צמודות, בריבית פריים (2.00%) פחות 0.6% ! במלים אחרות – לווים אלה ישלמו (כפוף לשינויים בריבית הפריים) ריבית בשיעור 1.4% לשנה, כאשר קרן ההלוואה איננה צמודה. לווה כזה ייטיב לעשות אם יעקוב אחרי השינויים בריבית הפריים, ובנקודת האיזון מול שעורי הריבית בהלוואות שקליות צמודות למדד, כאשר  ריבית הפריים במגמת עלייה -  ישקול מעבר למסלול אחר.
 

6.4. "מחיר למשתכן" – מסגרת לרכישת דירה חדשה בשוק הפרטי,  ע"י זכאים חסרי דירה.

המקור המסומן במרכאות כפולות: פרסומי משרדי  האוצר והבינוי והשיכון.
 
"תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים, אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה, בתנאים מועדפים".
פרויקטים לבניית דירות מגורים, המיועדות למי שנמצא זכאי לרכישת דירה במסגרת התכנית הממשלתית "מחיר למשתכן", נבנים על ידי יזמים פרטיים על קרקע המנוהלת  על  ידי  רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", הקצתה הממשלה קרקעות בכל רחבי ישראל , ממאגר הקרקע הלאומית המיועדת לבנייה למגורים, מקרית שמונה שבגבול הצפון ועד אילת שלחוף ים סוף.
בשונה ממכרזים רגילים, בהם מוצעת על ידי רמ"י קרקע לאומית ליזמים לבניית דירות ומכירתן בשוק החופשי,  בהם הסיכוי לזכייה הוא ליזם המרבה במחיר – מטרת מכרזי  "מחיר  למשתכן" שונה וקהל היעד הסופי, רוכשי הדירות, הוגבל:
תכנית "מחיר למשתכן"  מיועדת  לזכאי  משרד הבינוי  והשיכון,   "חסרי  דירה"   כהגדרתם   בנהלי  המשרד,  ובנסיבות  מסוימות  גם  לזכאים המוגדרים כ-"משפרי דיור". המטרה שונה משום שמחיר הדירה נקבע על פי כללים שאושרו על ידי הממשלה: מטרת תכנית "מחיר למשתכן" היא ליצור גורם דינמי, שיביא להוזלת מחירי הדירות, מבלי לפגוע באיכות הבנייה ובכדאיות הכלכלית של היזמים לביצוע פרויקטים במסגרת זו. לשם כך ניצלה הממשלה את יכולתה, כבעלת הקרקע, להשפיע על מחיר הקרקע  וקבעה, כי "מחיר הקרקע ליחידת דיור יהיה קבוע ויעמוד על 50% משומת שמאי רשות מקרקעי ישראל". הואיל ומחיר הקרקע כמרכיב במחיר הדירה נע, בהתאם לאזור, בין כ-25%  מהעלויות לכ- 50% באזורים עירוניים במרכז הארץ ובאזורי יוקרה – מחיר הדירה במסגרת "מחיר למשתכן" פוחָת באופן משמעותי.
מחיר הדירה לזכאים נקבע על ידי היזם, באישור מפקחי הפרויקט מטעם הממשלה.
אם בפרויקט אושרו דירות למכירה חופשית, ישלם הקבלן ואחריו רוכשי אותן דירות מחיר מלא על מרכיב הקרקע בתמורה.
מאידך וכדי למנוע ירידה באיכות הבנייה, נקבע בהסכמים שבין רשות מקרקעי ישראל לבין היזמים, הזוכים במתחמי קרקע לבניית דירות במסגרת "מחיר למשתכן" – כי איכות המפרט הטכני המצורף להסכם בנייה במסגרת "מחיר למשתכן", לא תיפול מהמקובל במפרטים המקובלים במתחמי קרקע הנמכרים ליזמים למטרות בנייה ומכירת דירות במחיר השוק.

"השלבים של תכנית מחיר למשתכן: שיווק יחידות דיור ליזמים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון; פרסום הודעות על ידי חברות הבנייה לגבי מועדי ההרשמה לפרויקט; פתיחת הרשמה לפרויקט למשך 28 ימים לפחות. ההרשמה נעשית באופן מקוון באמצעות אתר מיוחד; עריכת הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, ושליחת תוצאות ההגרלה לכל הנרשמים; שליחת הודעות זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה ולחתימה על חוזה".

 אלה הזכאים לרכוש דירה בתכנית מחיר למשתכן:

חסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-6 השנים האחרונות ושאין להם
זכויות במגרש למגורים, שהם זוגות נשואים או ידועים בציבור, יחידים (רווקים, גרושים ,
אלמנים) מעל גיל 35, הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות, נכים בני 21 ומעלה" .

הבהרה: בעת חתימת החוזה לדירת מחיר למשתכן עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה ."

מידע נוסף: הטבה לבני מקום:"
"אם ברצונכם לרכוש דירה במקום שבו אתם מתגוררים בשנים האחרונות, תינתן לכם עדיפות.
"בן מקום" הוא מי שמתגורר ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות,
בתחום שיפוטה של הרשות שבה ייבנה הפרויקט".

​"האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן החדש ?

כדי להקל על ציבור הרוכשים הסיר משרד הבינוי את האיסור על השכרת הדירה . אם בחרתם שלא לגור בדירה הנרכשת בשלב זה או אחר אתם רשאים להשכירה לכל המעוניין.
עם זאת זכאי שרכש דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את הדירה במשך 5  שנים מהיום שבו קיבל את החזקה בה". "תכנית מחיר למשתכן מיועדת, ככלל - לחסרי דירה. חסרי דירה הם אלה שלא הייתה בבעלותם דירה או חלק מדירה ב-6 השנים האחרונות; שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות; שאינם ברי- רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי; שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה; שאין להם מעל 1/3 זכויות בקרקע המיועדת למגורים (ולא לחקלאות) וניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התכנית שחלה על הקרקע"".

הבהרות: "בעת חתימת החוזה לדירת מחיר למשתכן עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה.  אם חלפה שנה מיום קיום ההגרלה הראשונה, ולא כל דירות מחיר למשתכן נרכשו על ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר גם למשפרי דיור. משפרי דיור הם בעלי דירה, הרוכשים דירה חליפית".

"בתנאי הזכייה התכנית מיועדת לסוגי המשפחות האלה:

 • ​זוגות נשואים או ידועים בציבור; יחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35; הורים עצמאים (חד-הוריים) עם ילד אחד לפחות, שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) 5 שנים טרם הגשת הבקשה ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל, ב-6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה" .

"התכנית מיועדת גם לנכים יחידים בני 21 ומעלה ."

"נכה בגפיים תחתונות בן 21 ומעלה, המחזיק באישור משרד הבריאות, שהוא מרותק  לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר; נכים רפואית בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות לפי קביעת המוסד לביטוח לאומי, הזכאים לקצבת ניידות + שירותים מיוחדים.  נפגעי פעולות איבה בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות לפי קביעת המוסד לביטוח הלאומי, הזכאים לקצבת פעולות איבה על ידי משרד הביטחון",  טבה לבני המקום: ם אתם רוצים לרכוש דירה במקום שבו אתם מתגוררים בשנים האחרונות, תתינתן לכם עדיפות ברכישת דירה באותם המקומות.
"וא מי שמתגורר ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, חום   שיפוטה של הרשות שבה ייבנה הפרויקט.  
משרד הבינוי והשיכון מקבל את נתוני כתובות המגורים מרשות האוכלוסין וההגירה עבור כל אחד ממבני הזוג בנפרד, ולפיהם הוא מגדיר את מעמד בני המקום. אין אפשרות לערער על הנתונים האלה".
"הגדרתכם כבני מקום ביישובים מסוימים אינה שוללת מכם את זכותכם להירשם להגרלות גם בבמקומות אחרים שבהם אינכם נחשבים בני מקום, אלא רק מגדילה את סיכויי הזכייה שלכם ביישובים האלה.
גם אם לא נמצאו שום יישובים, שבהם אתם זכאים להשתתף בהגרלות בתכנית מחיר למשתכן כבני ממקום, תוכלו להירשם להגרלות בתכנית, כל עוד זכאותכם לתכנית זו בתוקף".
 
הגשת בקשה לקבלת אישור זכאות לרכישת דירה בתכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה
 לרשותכם עומדות שלוש חברות ההרשמה המוסמכות על ידי משרד הבינוי והשיכון. באפשרותכם לבחור את החברה המתאימה לכם. 
 יש מצבים שבהם אי-אפשר להשלים את התהליך באופן מקוון, וניתן לבצע ההרשמה בסניפי   החברות בלבד. גם במקרה של משפרי דיור בתכנית מחיר מטרה אי-אפשר לבצע את הבקשה באופן מקוון. עלות השירות: 240 ש"ח
אם תימצאו זכאים יישלח אליכם האישור באמצעות הדוא"ל, בתוך 10 ימי עבודה.
כדי להירשם לחצו (באתר האינטרנט של תכנית מחיר למשתכן. ע.א.), על הלוגו של החברה שבאמצעותה אתם רוצים להוציא אישור זכאות.  
 
פרטי החברות שבאמצעות אחת מהן, לבחירתכם, תוכלו להירשם לקבלת תעודת זכאות, אם תמָצאו זכאים לה:
1. אלונים. 
מוקד טלפוני:  2850*
שעות הפעילות של המוקד הטלפוני: ימים ראשון–חמישי 8:00–20:00; שישי 8:00 – 12.00
רשימת סניפי חברת "אלונים":
אילת, אלעד אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, בני ברק, חדרה, חולון, חיפה, ירושלים, כפר סבא, כרמיאל, לוד, נצרת עילית, נס ציונה, נתניה, עכו, עפולה, ערד, פתח תקווה, קריית ביאליק, ​קריית גת, ראשון לציון, תל אביב .
 
 2. מילגם.​
מוקד טלפוני: 6078*
שעות הפעילות של המוקד הטלפוני: ימים ראשון–חמישי 8:00–20:00; שישי 8:00–12:00

רשימת סניפי  חברת  "מילגום":

אשדוד, אשקלון, בת ים, חיפה, טבריה, ירושלים, נצרת, נתיבות, פתח תקווה, צפת, קריית ביאליק, קריית שמונה, ראשון לציון, תל אביב
 
3. עמידר. 

·מוקד טלפוני: 6266

שעות הפעילות של המוקד הטלפוני: ימים ראשון–חמישי 8:00–20:00; שישי 8:00–12:00

רשימת סניפי חברת  " עמידר ":

באר שבע, דימונה, חיפה, ירושלים, מעלות, נתניה, תל אביב
 

6.5. "מחיר מטרה"

(מפרסומי משרד הבינוי והשיכון).
 
מהי תכנית "מחיר מטרה"?  תכנית "מחיר מטרה" היא שיטת שיווק קרקעות ביוזמת משרד הבינוי והשיכון, לבניית מתחמי מגורים אשר ייבנו במסגרת פרויקטים חדשים בכל רחבי הארץ.
 • במסגרת תכנית זו תבנינה דירות בשטח שבין 60 מ"ר עד 150 מ"ר
 • מחיר הדירה ייקבע במכרז עצמו, ויהיה נמוך ממחיר השוק באותו אזור בכ-20%

מי זכאי לרכוש דירה במסגרת תכנית "מחיר מטרה" ?

התכנית מיועדת לחסרי דירה ולמשפרי דיור .

חסרי דירה

המונח חסר דירה מציין יחיד בן 35 ומעלה ותא משפחתי, שאין למי מיחידיו זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה, ושלא היו להם זכויות כאמור 10 שנים קודם לרכישת דירת מחיר מטרה.

משפרי דיור

המונח משפר דיור  מציין יחיד בן 35 ומעלה ותא משפחתי שבבעלות מי מיחידיו דירת מגורים יחידה אשר תימכר בתוך 12 חודשים מיום קבלת טופס 4 לדירה הנרכשת, או שהייתה בבעלותם דירת מגורים יחידה ב-10 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר מטרה.

איסור על מכירת דירה 

רוכש דירת מחיר מטרה מתחייב שלא למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים, אולם יהיה רשאי להשכירה למטרת מגורים.

מי אינו זכאי בתכנית מחיר מטרה: בעלי יותר מדירה אחת ב-10 שנים האחרונות *  יחידים מתחת לגיל 35  *  זוגות שנרשמו לנישואין, אך טרם נישאו. דירה באיכות גבוהה.  משרד הבינוי והשיכון מגדיר מפרט טכני איכותי לדירות מחיר מטרה. המפרט קובע כסטנדרט רכיבים  שלגביהם הקבלנים דורשים בדרך כלל תוספת תשלום על מחיר הדירה.
 מפרט מחיר מטרה מחייב את מוכר הדירה להציע לכם לבחור בין מגוון דוגמאות, עיצובים וצבעים של    פריטים, דוגמת משטח עבודה במטבח: עשוי משיש או אבן קיסר, ובחירה בין שלושה גוונים לפחות, שאחד מהם הוא בהיר-ניטרלי.   ריצוף וחיפוי: בחירה בין שני סוגי ריצוף ובין שלוש דוגמאות לפחות, שאחת מהן היא בגוון ריצוף בהיר-ניטרלי. דלתות הפנים: בחירה בין שלוש אפשרויות לפחות לגוון הדלת, שאחת מהן בגוון לבן  נוסף על כך, דירת מחיר מטרה כוללת חניה אחת לפחות
 מידע מלא על מפרט מחיר מטרה תוכל לקבל במשרדי מחוזות משרד הבינוי והשיכון. מה צריך לעשות כדי לרכוש דירה במסגרת התכנית? 

 תהליך ההשתתפות בתכנית כולל שישה שלבים:
       אחרי שזכאותכם תיקלט באתר ההרשמות יישלחו אליכם דוא"ל ומסרון המודיעים לכם על כך.
עכשיו אתם יכולים להיכנס לאתר ההרשמה להגרלות באמצעות הסיסמה המופיעה בדוא"ל               שקיבלתם.  
 3. הרשמה להגרלה לפרויקט.                
 4. המתנה להגרלה ולהודעה על תוצאותיה .   
 5. בדיקת אפשרויות למימון הדירה.
 חירת דירה אצל החברה הבונה וחתימה על חוזה רכישה.
 

 

6.6. נוהל ההרשמה לקבלת "תעודת זכאות" לסיוע לדיור מכספי תקציב.

המקור:  פרסומי משרד הבינוי והשיכון:

כדי לבחון זכאות לסיוע ברכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן ומחיר מטרה יש לפנות תחילה לאחת מחברות ההרשמה: מרכז אלונים מקבוצת מגער או מילגם או עמידר. 
כל סניפי החברות מובאים בסעיף זה, ובאפשרותכם לבחור את החברה המתאימה לכם ובמיקום הנוח ביותר עבורכם.
לצורך ההרשמה יש לקבוע מראש תור באחת החברות.

שעות הפעילות של המוקדים הטלפוניים:

ימים ראשון–חמישי בשעות 8:00–20:00; שישי בשעות 8:00–12:00.

 תחנות ההרשמה לקבלת "תעודת זכאות" לסיוע לדיור מכספי תקציב.
       
 
ישוב
חברה מנהלת וכתובת
קבלת קהל
מוקד טלפוני
אילת 
מרכז אלונים מקבוצת  מגער,   בית התמר, קומת הקרקע, ליד קופ"ח כללית   
                                                                                                                                       
                 בתיאום מראש
                          8583 *                       
אלעד
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' יהודה הנשיא 94, קומה 2, מרכז נחלת יצחק.                 
בתיאום מראש
 
אשדוד
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' הרצל 1, קומה 2, חדר 515. 
בתיאום מראש
8583*
 
מילגם, רח' רוגוזין 21, אזור א'.
 
בתיאום מראש
6078*
אשקלון 
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' יורם ורון 2, קומה 4, בניין העירייה, קרית האקדמיה.
בתיאום מראש
8583*
 
מילגם, רח' הרצל , בית פרנק, חנות מס' 10
בתיאום מראש
 6078*
באר שבע
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' קק"ל 139, בית ידיעות אחרונות, קומה 1.
בתיאום מראש
8583*
 
עמידר, רח' הדסה 90, בבית אוזן, קומה 3
בתיאום מראש
6266*
בית שמש
מרכז אלונים מקבוצת מגער, מתנ"ס "גוונים", רח' נחל דולב 16.
בתיאום מראש
8583*
 
מרכז אלונים מקבוצת מגער, פסגות השבע, רח' יצחק רבין 12, קומה ב'.
בתיאום מראש
8583*
בני ברק
מרכז אלונים מחברת מגער, רח' אהרונוביץ 19.
בתיאום מראש
8583*
בת ים
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' ניסנבאום 33.
בתיאום מראש
8583*
 
מילגם, רח' רוטשילד 29, מגדלי רוטשילד קומה 4.
בתיאום מראש
6078*
דימונה
עמידר, רח' עזרא ונחמיה 21.
בתיאום מראש
6266*
חדרה
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' רוטשילד 19, מינת פלטרין, קומה 2.
בתיאום מראש
8583*
חולון
מרכז אלונים מחברת מגער, רח' היהלומים 1, מרכז מסחרי "גאלרי פאלאס", קומת כניסה
בתיאום מראש
8583*
חיפה
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' שער פלמר 1, קומה 6, חדר 602
בתיאום מראש
8583*
 
מילגם, רח' אחד העם 15.
בתיאום מראש
6078*
 
עמידר, רח' יפו 88
בתיאום מראש
6266*
טבריה
מילגם, רח' הגליל 52, קניון גליל סנטר, קומה 1.
בתיאום מראש
6078*
ירושלים
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' קינג ג'ורג' 3, בנין הפעמון, קומה 2.
בתיאום מראש
8583*
 
מילגם, רח' יפו 97, מרכז כלל, קומה C2 .
בתיאום מראש
6078*
 
עמידר, רח' יפו 17, מול בניין העירייה.
בתיאום מראש
6266*
כפר סבא
מרכז אלונים מקבוצת ת מגער, מרכז אהרוני, רח' וייצמן 63, קומה 1.
בתיאום מראש
8583*
כרמיאל
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' מורד הגיא 100, קניון השכונה הדרומית, קומה 1-.
בתיאום מראש
8583*
לוד
מרכז אלונים מקבוצת מגער, שדרות הציונות 1, קומה 5.
בתיאום מראש
8583*
מעלות
עמידר, רחוב המעפילים 32.
בתיאום מראש
6266*
נס ציונה
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' האירוסים 53, קניון קניותר, קומה 4.
בתיאום מראש
8583*
נצרת
מילגם, רח' הצליינים 26, כיכר המעיין.
בתיאום מראש
6078*
נצרת עילית
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' המלאכה 14, בניין אינדקס, כיכר מד"א
בתיאום מראש
8583*
נתיבות
מילגם, מרכז מסחרי ישן, מס' 145.
בתיאום מראש
6078*
נתניה
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' שטמפפר 9,קומה 3, חדר 303.
בתיאום מראש
8583*
 
עמידר, רח' ברקת 2.
בתיאום מראש
6366*
עכו
מרכז אלונים מקבוצת מגער, קניון עכו, רח' שלום הגליל 1
בתיאום מראש
8583*
עפולה
מרכז אלונים מקבוצת מגער, הרב לוין 13,קומה 2, ביין איסתא.
בתיאום מראש
8583*
 
ערד
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' הקנאים 27, חנות 77, קניון ערד.
בתיאום מראש
8583*
פתה תקווה
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' חובבי ציון 45, קומה 1, קניון לב העיר.
בתיאום מראש
8583*
 
 
מילגם, רח' ההסתדרות 19.
בתיאום מראש
6078*
 
צפת
מילגם, רח' הפלמ"ח 67.
בתיאום מראש
6078*
 
קרית ביאליק
מרכז אלונים מקבוצת מגער, דרך עכו 194, ביאליק סיטי, קומה A.
בתיאום מראש
8583*
 
מילגם, דרך עכו 194, קניון, קומה 3.
בתיאום מראש
6078*
ראשון לציון
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' הרצל 64, בית רוסמן, קומה 4.
בתיאום מראש
8583*
תל אביב יפו
מרכז אלונים מקבוצת מגער, רח' רבי סעדיה גאון 22, קומה 10.
בתיאום מראש
8583*
 
מילגם, רח' שאול המלך 39, בית הדר דפנה, קומת הרחוב.
בתיאום מראש
6078*
 
עמידר, רח' השרון 17.
בתיאום מראש
6266*
           
 

 
< לעמוד הקודם