11.1. פירעון מוקדם - מבוא:

צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) התשס"ב – 2002, מקנה ללווים זכות לפרוע הלוואה  שקיבלו מתאגיד בנקאי ישראלי, בפירעון מוקדם, חלקי או מלא, בכל עת במהלך חיי ההלוואה,  בתנאים שנקבעו בו ולעתים כנגד תשלום "עמלת  פירעון  מוקדם". הסכם ההלוואה עצמו מפרט את  כללי הפירעון המוקדם, אשר חלים על אותה הלוואה, על מסלוליה השונים. ניתן לפרוע  בכל עת כל  הלוואה, מכל סוג שהוא, פירעון מוקדם – מלא  או חלקי. ”פירעון מוקדם חלקי" משמעו - פירעון  מוקדם של חלק מהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה.  "פירעון מוקדם מלא" של  ההלוואה משמעו – סילוק מוקדם של היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה ושטרם הגיע זמן פירעונה, במלואה.
הבנקים מתנים את הפירעון המוקדם החלקי של ההלוואה, בתשלום שלא יפחת מ-10% מהיתרה הבלתי מסולקת שלה.  גורמים חוץ בנקאיים מתנים את הסכמתם לפירעון מוקדם מלא או חלקי, בתשלום הריבית עד למועד שנקבע מראש כתחנת יציאה.
התקנות לניהול בנקאי תקין - נהלים למתן הלוואות לדיור, הנקבעים מזמן לזמן ע"י המפקח על הבנקים בבנק ישראל, קובעים בסעיף 15 (א) לנוהל, כי "במקרה של פירעון מוקדם חלקי, תוקטן תקופת ההלוואה; עם זאת רשאי הלווה להקטין את התשלומים החודשיים ולהשאיר את תקופת ההלוואה במקורה. הוקטנה תקופת ההלוואה כאמור, יש לראות את התקופה המקוצרת, לכל דבר ועניין, כתקופת ההלוואה.


11.2. צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב 2002 –הלוואות לדיור

נגיד בנק ישראל, בתוקף סמכותו לפי סעיף 13 לפקודת הבנקאות 1941, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, פירסם  צו בדבר עמלת פירעון מוקדם, שבא להחליף את הצו הקודם ולהתאימו לרמות האינפלציה הנמוכות בישראל ולסוגי המשכנתאות השונים. הצו נכנס לתוקפו ביום 1 לחודש נובמבר 2002. הצו החדש קובע כללים אחידים על כל ההלוואות לדיור, ללא קשר לבסיס הצמדתן.
להלן כלליו העיקריים של הצו ומרכיביה השונים של עמלת הפירעון המוקדם:
הלוואה מוכוונת: הצו קובע כי "לא יתנה תאגיד בנקאי פירעון מוקדם של הלוואה מוכוונת בתשלום עמלה כלשהי". כלומר- פרעון מוקדם של הלוואות שניתנו לזכאים להן "לפי הסדר  עם הממשלה" (לזכאים), או לפי הסדר עם "הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית,  רשות מקומית או מכספי אחת החברות המאכלסות ("חלמיש", "פרזות", "שקמונה", "ח.ל.ד.", "לורם" ו"עמידר")", פטור מתשלום עמלת פירעון מוקדם.


11.3. עמלת פירעון מוקדם של הלוואות מכספי התאגיד הבנקאי   (הלוואות מכספי הבנק או באחריותו).

"התאגיד הבנקאי ר ש א י להתנות פירעון מוקדם בתשלום עמלות  כמפורט להלן":
 • "עמלה  תפעולית" שלא תעלה על  60  ₪.
 • עמלת אי-הודעה מוקדמת: "נתן הלווה הודעה מוקדמת של  פ ח ו ת מעשרה ימים – ישלם  עמלה בגובה עשירית האחוז מהסכום הנפרע; ואולם אם נתן התאגיד הבנקאי הלוואה לצורך פירעון המוקדם, לא תיגבה העמלה, האמורה בפסקה זו, ביחס לסכום ההלוואה החדשה שנתן". 
   

11.4.  עמלת היוון בגין הפרשי ריבית (עמלה כלכלית):

"היה  שיעור  הריבית הממוצעת  נמוך משיעור הריבית על  ההלוואה – ישלם הלווה עמלה בגובה ההפרש, שבין  התשלומים העתידיים שהלווה חפץ לפרוע בפירעון מוקדם, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם, על פי הריבית  הממוצעת, לבין אותם תשלומים, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם, על פי הריבית החלה
ביום הפירעון המוקדם". "הריבית הממוצעת" היא  הריבית האחרונה הידועה שפרסם המפקחעל הבנקים, ואשר נקבעה עפ"י חישוב הריבית הממוצעת  המשוקללת  של  הלוואות,  שאינן הלוואות מוכוונות. 
המפקח  רשאי  לפרסם שיעורים שונים של ריביות ממוצעות בהתאם לתקופות שונות ולמגזרים שונים של  הלוואות.  


11.5.  עמלה הקשורה למועד הפרעון בתוך החודש: 

"כאשר הפירעון המוקדם הוא של הלוואה צמודת מדד והוא חל בימים  שבין  ה-1  לחודש  לבין  ה - 15 בו, תשולם עמלה נוספת  בגובה הסכום הנפרע, כפול מחצית השיעור החודשי הממוצע של השינוי במדד, שפורסם ב-12 החודשים האחרונים לפני יום הפירעון". 


11.6.  עמלת פירעון מוקדם בהלוואות בריבית משתנה:

"אם מועדי שינוי הריבית נקבעו לאחת לשנה  או לתדירות גבוהה יותר, לא תיגבה עמלת היוון בגין הפרשי ריבית (עמלה כלכלית). נעשה הפירעון ביום שינוי הריבית, תיגבה עמלה תפעולית בלבד".


11.7. עמלת הפרשי שער:

בהלוואה  שניתנה במטבע חוץ (או שהיא צמודה לשער מטבע החוץ), והפירעון המוקדם שולם בשקלים חדשים, והלווה לא נתן הודעה מוקדמת של  2  ימי עסקים  לפחות על הכוונה לבצע פירעון מוקדם, תשולם עמלה בגובה ההפרש בין שער מטבע החוץ ביום שבו בוצע הפירעון המוקדם, לבין שער מטבע החוץ שיחול  2  ימי עסקים  מאוחר יותר, זאת בנוסף לעמלה התפעולית ולעמלה הכלכלית.


11.8  הפחתות מגובה העמלה הכלכלית (עמלת ההיוון),

בהלוואות משלימות שניתנו מכספי הבנק לזכאים: "היתה ההלוואה משלימה, תופחת העמלה (הנ"ל) בשיעורים כדלהלן:
 1.  נעשה הפירעון בתום שנה ופחות משנתיים מיום מתן ההלוואה - 10% מסכום העמלה.
 2.  " "  בין השנים 2  ל- 3  " "  "  -  20% "  "
 3.  " "   "  " 3  ל- 4  " "  "  -  30% " "
 4. נעשה הפירעון בתום  4 שנים או יותר מיום  מתן  ההלוואה -  40%  מסכום  העמלה.


11.9. הפחתות מגובה העמלה הכלכלית (עמלת ההיוון) בהלוואות שאינן כאמור לעיל:

 1. נעשה הפירעון המוקדם בתום 3 שנים או יותר אך פחות מ-5 שנים מיום מתן ההלוואה- יופחתו  20%  מסכום העמלה.
 2. נעשה הפירעון המוקדם בתום 5 שנים או יותר מיום מתן הלוואה –30% מסכום העמלה. 
 • חשוב: מיסרו את ההודעה המוקדמת בכתב, רצוי ביד, באחד מסניפי הבנק, ודאגו לקבל אישור על כך בכתב. 
 • הודעה מוקדמת לא תינתן יותר מ-30 ימים לפני המועד שקבעתם  לביצוע הפירעון המוקדם.
 • מסרתם הודעה מוקדמת ולא פעלתם לפיה, לא תיחשב – לצורך חישוב העמלה, הודעה מוקדמת נוספת במשך  6  חודשים מהמועד שנקבע לפירעון המוקדם בהודעה הראשונה.
 • בעת מסירת ההודעה המוקדמת בדבר כוונתכם לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם, חלקי או מלא, חובה על הבנק למסור לכם דף הסבר, שיכלול את תמצית הוראות החוק בדבר עמלת הפירעון המוקדם לכל מרכיביה ודרכי חישובם.


11.10. עמלות פירעון מוקדם של הלוואות שלא לדיור:

המפקח על הבנקים, בתוקף סמכותו, הסדיר בנוהל ובהוראות את עמלת הפירעון המוקדם של חלק מההלוואות, הניתנות ע"י תאגיד בנקאי שלא לדיור, ואשר החקיקה  אינה חלה עליהן. 
להלן עיקרי ההוראות:


11.11.  סירוב לבקשת לווה לבצע פירעון מוקדם הלוואה: 

"תאגיד בנקאי לא יסרב סירוב בלתי סביר לבקשת לווה לפרוע הלוואה או חלק ממנה פירעון מוקדם, אולם רשאי להתנות את פירעונה המוקדם  בתשלום עמלה". * העמלה -  ביטוי לנזק:  בהלוואות שצו הבנקאות אינו חל עליהן, כפי המוגדר בצו ובהוראות המפקח על הבנקים, " תחול עמלת פירעון מוקדם על פי כללים סבירים, שיבטאו את הנזק שנגרם לתאגיד הבנקאי כתוצאה מהפירעון המוקדם ושייקבעו מראש למקרים כאלה". 


11.12 . התניות התאגיד הבנקאי בהסכם ההלוואה: 

"התאגיד הבנקאי רשאי להתנות, כי סכום הפירעון המוקדם החלקי, לא יפחת מ-25% מיתרת ההלוואה, בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו  עד יום הפירעון בפועל". "נקבעה בהסכם ההלוואה עמלת פירעון מוקדם נמוכה מהאמור בהוראות המפקח על הבנקים, תחול עמלת הפירעון המוקדם כאמור בהסכם ההלוואה" .


11.13 עמלות הפירעון המוקדם בהלוואות שלא לדיור,שניתנו ע"י תאגיד בנקאי:

(כל  המובאות, לעיל  ולהלן,  מתוך  פרסומי המפקח  על  הבנקים – נוהל  בנקאי  תקין, עמלות פירעון מוקדם  של הלוואות שלא לדיור).
 • עמלה תפעולית – כמו בהלוואות לדיור.
 • עמלת אי הודעה מוקדמת:  נתן הלווה הודעה מוקדמת של פחות מ –  30  יום,  תשולם עמלה בגובה של עד  רבע אחוז מהסכום הנפרע. יתר הוראות סעיף זה – כמו בהלוואות לדיור.
 • יתר העמלות יחושבו כבהלוואות לדיור.
 • תאגיד בנקאי רשאי לסרב לקבל פירעון מוקדם של הלוואה, בלא הודעה מוקדמת של לפחות 30 ימים מראש, אם ההלוואה ניתנה במטבע חוץ או שהיא הלוואה שקלית צמודת מדד כאשר מועד הפירעון הוא בין היום הראשון לבין היום החמישה עשר בחודש.
 • הודעה מוקדמת שהלווה לא פעל לפיה, לא תיחשב לצורך חישוב העמלה הודעה מוקדמת נוספת, שנתן הלווה לגבי פירעון של אותה הלוואה, במשך  6  חודשים מהמועד שנקבע לפירעון המוקדם הודעה הראשונה".
 • מומלץ גם כאן לתת הודעה מוקדמת על הכוונה לפרוע את הלוואה פירעון מוקדם – בכתב, באחד  מסניפי התאגיד הבנקאי ולקבל אישור בכתב על כך. הודעה מוקדמת לא תינתן יותר מ – 60 יום  לפני המועד שקבע הלווה לביצוע הפירעון המוקדם. 
 • גם כאן חובה על התאגיד הבנקאי לתת ללווה דברי הסבר על כללי הפירעון המוקדם ודרכי חישוב העמלה. המפקח קבע בהוראותיו נוסחאות לחישוב עמלת הפירעון המוקדם, הן לגבי הלוואות שניתנו בשקלים חדשים והן לגבי הלוואות שניתנו במטבע חוץ. כן הציע דרך לקביעת שיעור הריבית הנהוגה בתאגיד הבנקאי, לצורך חישוב העמלה הכלכלית.


11.14. מתי לא תחול "עמלת היוון" (עמלה כלכלית)?

 • כאשר נאמר כך במפורש בהסכם ההלוואה.
 • כאשר שיעור הרבית הממוצעת  או הריבית הנהוגה בתאגיד הבנקאי, במועד הפירעון המוקדם,  שווה או גבוהה מזו החלה על ההלוואה ביום הפירעון המוקדם.
< לעמוד הקודם