זהו מילון שמטרתו – הגדרת מונחים הקשורים בנושאים, בהם עוסק אתר זה ובהם: משכנתאות, הלוואות, אשראי, מקרקעין, מימון, בנקאות, גורמי מימון חוץ בנקאיים, נדל"ן, דיור, התיישבות,  בנייה, ליווי פיננסי לבנייה ועוד.  לעתים הרחבנו את ההגדרות, ככל שסברנו שהן תמקדנה תשובות והבהרות לשאלות הקוראים והמתעניינים.

המקורות: האינציקלופדיה החופשית ויקיפדיה, מאמרים של הח"מ, ידע אישי, פרסומי בנק ישראל, משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים, משרד הפנים וספרות מקצועית. הערות ותיקונים ייבדקו ויתקבלו בברכה.

 • א
 • אגודה שיתופית
  ישות משפטית עצמאית, המאוגדת כקואופרטיב ומתנהלת כתאגיד הכפוף לכל דבר ועניין לחוק ולתקנון. אחת מארבע צורות ההתאגדות האפשריות בתחום המשפט הפרטי בישראל (אגודה שיתופית, שותפות, חֶברה ועמותה). הממונה על רישומה החוקי והמפקח על ניהולה השוטף, הוא רשם האגודות השיתופיות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. מבוססת על ניהול עצמי בדרך דמוקרטית, לרווחת חבריה. חבר האגודה השיתופית הוא גם בעליה. באגודה שיתופית, החברים ובעלי המניות שלה הם בד"כ בעלי מקצוע משותף, או בעלי תכונה או השקפה כלכלית או חברתית משותפת. בין האגודות השיתופיות: הקיבוצים, המושבים, אגודות חקלאיות בהתיישבות העובדת, רוב הישובים הקהילתיים, חברות תחבורה ציבוריות כמו אגד, תאגידים כלכליים, אגודות צרכניות ותאגידים מתחום התרבות, החינוך, הבריאות ועוד.
 • אגרת רישום משכנתא
  אגרה שיש לשלמה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), תמורת רישום המשכנתא בספרי המקרקעין. סכום האגרה משתנה מזמן לזמן. רשימת האגרות שתחויבו בתשלומן, בתמורה לשירותים שתקבלו בלשכת רישום המקרקעין, תמצאו באתר משרד המשפטים באינטרנט.
 • אגרות האגף להסדר ולרישום מקרקעין (הטאבו)
  נכונות ליום 1.1.2010:
          
                                    שם השירות או המסמך
   
   
    האגרה ₪
  נסח רגיל
  66.00
  נסח מרוכז בבית משותף – 20 הדפים הראשונים
  116.00
  נסח מרוכז בבית משותף – כל הדפים הנוספים
  116.00
  רישום הערת אזהרה
  146.00
  מחיקת הערת אזהרה עפ"י בקשת הצדדים
  99.00
  אגרת רישום משכנתא
  146.00
  אגרת בקשה לרישום עסקה (תוספת לכל רישום עסקה ברישום משכנתא)
  30.00
  העברת מקרקעין בכפוף למשכנתא רשומה על הנכס
  146.00
   
 • אינפלציה
  תיאור מצב כלכלי במשק. תהליך שבו כלל הביקושים במשק, גדול מכמות התוצר הלאומי, ומתקיימת בו עליית מחירים רצופה.
 • אישור על שירות בצה"ל
  צה"ל מפיק אישורים על מהלך השירות הצבאי של חייל/ חיילת אשר שרת/ה בעבר או משרת/ת בהווה בצה"ל. אישור זה נדרש על ידי הבנקים, לשם הרשמה לקבלת תעודת זכאות לסיוע בדיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון. השירות בצה"ל משפיע על גובה הסיוע הכספי. ניתן להזמינו דרך אתר האינטרנט הרשמי "הזמנת אישורים צבאיים".
 • אישור על שירות לאומי
  אישור זה נדרש ע"י הבנקים, ממי ששירת בשירות לאומי כמשמעותו בחוק - כתחליף לשירות בצה"ל, לשם הרשמה לקבלת תעודת זכאות לסיוע בדיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון. שירות לאומי מוכר משפיע על גובה הסיוע הכספי. את האישור מפיקות לזכאים לו, העמותות הציבוריות לשירות לאומי, אשר הוכרו לכך ע"י משרד הבינוי והשיכון. יש לפנות אל אחת מהן, לפי העניין. כדי לקבל את האישור, העמותות המוכרות הן: שלומית (03-6129202), עיריית ירושלים – החברה העירונית לשירות לאומי (02-6296916), בת עמי – אמונה / אלומה (02-5411333), החברה להתנדבות בישראל בע"מ (02-6521140), ש"ל - העמותהלשירות לאומי אזרחי חלופי  (04-6436045), עמינדב (08-9492424).
 • אישורי-הכנסה
  אישורים המוכיחים את הכנסותיהם הכוללות, נטו, מכל המקורות ולאחר ניכוי מס הכנסה, של כל אחד מהמבקשים משכנתא, הלוואה או אשראי מאת גורם מממן (כמו בנק או חברת אשראי). לווה שכיר ימציא 3 תלושי משכורת אחרונים ממקום עבודתו, וכן אישורי הכנסה אחרים – אם ישנם כאלה, כמו הכנסות מנכסים מניבים (דמי שכירות). לווה עצמאי, לרבות עוסק מורשה, בעל עסק או בעלים של נכסים מניבים, ימציא דו"חות כספיים מאושרים וחתומים ע"י רואה החשבון שלו, המתייחסים לשנים האחרונות, מאזן בוחן ואישור מאת רו"ח או יועץ מס, על ההכנסה בשנה השוטפת, מעסקו ומשלח ידו וממקורות אחרים.
 • א.כ.מ.
  ראשי תיבות: "אין כיסוי מספיק". מונח בו משתמשים הבנקים, כנימוק לאי כיבוד צ'ק או הוראת קבע.
 • אמצעי אכיפה
  (לצורך גביית המשכנתא) – הסכם ההלוואה המובטחת במשכנתא, מאפשר למַלווה (בנק או כל גורם מממן אחר שנתן את ההלוואה), במקרה שנבצר ממנו לגבות את כספי ההלוואה בדרכי הגבייה המוסכמות בהסכם, וקיימת הפרה יסודית של ההסכם, להפעיל אמצעי אכיפה נגד הלווים והערבים (כפיף למוסכם בהסכם ההלוואה ולחוק, לפסיקת בתי המשפט ולהחלטות רשות ההוצאה לפועל ולנהליה. אמצעים אלה כוללים בין היתר "עיקולים", "כינוס נכסים" ו"מימוש משכנתא" (ר' באתר אינטרנט זה, לרבות במילון המונחים).
 • אשראי
  הלוואה נושאת ריבית, הניתנת ללקוח (עסק או אדם פרטי), בסכום קצוב ולזמן קצר ומוגדר. האשראי נותן  ללקוח אמצעים כספיים נזילים לשימושים מיידיים. אשראי ניתן ללקוח כהלוואה, שהוא מתחייב להחזירה בסוף התקופה  שהוקצתה לה, או במהלכה ולשיעורין – כפי שסוכם מראש ובכתב בינו לבין המַלווה.  האשראי ניתן ללקוחות ע"י בנקים , מוסדות כספיים חוץ בנקאיים, חברות כרטיסי אשראי (ר' שם) וספקים שונים של מוצרים ושירותים.
 • ב
 • בטוחה נכסית
  נכס דלא ניידי, כמו דירה, בית, מבנה תעשייתי או מסחרי, קרקע וכיוצ"ב,  אשר בהסכמת בעליו נרשם עליו שיעבוד (משכנתא) לטובת המלווה, בלשכת רישום המקרקעין או במינהל מקרקעי ישראל, להבטחת הפירעון המלא של ההלוואה / המשכנתא / האשראי, שנתן המלווה ללווה -
   
  או - נכס נייד כמו מכונית, כאשר ההלוואה ניתנת לרכישתה.
 • ביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי
  תאגיד לאומי, הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה 1995, ומופקד על מימוש חוקים מתחום הביטחון הסוציאלי והזכויות החברתיות במדינת ישראל. השירותים הניתנים ע"י המוסד לביטוח לאומי לאזרחי ישראל, לפי העניין והנסיבות, הם זכות המוקנית עפ"י חוק. תשלומי הפרמיות להבטחת הזכות לביטוח זה הם חובה, החלה על כל אזרחי ישראל, למעט אלה הפטורים מחובה זו מכוח החוק ותקנותיו. המוסד משלם בין היתר לאזרחי ישראל הזכאים לכך קצבת זקנה, ביטוח תאונות עבודה, קצבת נכות שנגרמה מפגיעה בעבודה, קצבת שארים, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבת ילדים ועוד.
 • ביטוח חיים (במשכנתא)
  ביטוח זה חל על כל אחד מיחידי הלווים, שטרם הגיע לגיל הנקוב בפוליסה - המגביל את כניסתו/ה. ביטוח זה מבטיח, כי במות אחד הלווים במהלך תקופת ההלוואה ולפני שיפוג תוקפה של הפוליסה עפ"י תנאיה, תשלם חברת הביטוח את סכום הביטוח למַלווה.  תשלום זה ישמש למטרת  פירעון יתרת ההלוואה או חלק ממנה, כמוסכם בהסכם ההלוואה ו/או בנספחיו ובפוליסה:  כאשר  ביטוח  חיי  הלווים  נעשה  במסגרת המשכנתא, לא תמיד חופף סכום  הביטוח  את סכום  ההלוואה  המלא  והוא  מוגבל   לתקרה,  כפי שהיא  נקבעת  מזמן  לזמן  בין  המַלווים לבין חברות הביטוח. כאשר ביטוח החיים של   הלווים נעשה  ישירות בחברת הביטוח, בוחר המבוטח את סכום הביטוח לפי רצונו וכיסו והוא יכול לבחור בין ביטוח ריסק לבין ביטוח חסכון. הלווים ימציאו למַלווים "סעיף שעבוד" לטובתם.  פרמיית ביטוח החיים אינה זולה, היא עולה עם הגיל ואינה אחידה בין חברות השונות ותלוייה בסוג הביטוח שהזמין הלווה. אשר על כן רצוי לעשות סקר בין חברות הביטוח לפני רכישת הפוליסה. לווים יוכלו לרכוש  ביטוח  זה  באמצעות  המשכנתא,  אם גילם במועד קבלת המשכנתא אינו עולה על  60  שנה. בהגיעם  לגיל  65, ייפסק  ביטוח זה ועמו תפסק גביית הפרמיה. לשם רכישת ביטוח זה אפשר שהלווים יחויבו בהצהרת בריאות ולעתים בבדיקות רפואיות. אם הלווים קשישים (מעל גיל 65), אפשר שיותנה אישור הלוואה-   לתקופה-ארוכה, בצירוף לפחות אחד מילדיהם כלווה נוסף. הלווה הנוסף יידרש לרכוש פוליסת ביטוח חיים ולשעבדה לטובת המלווה.             
  על הלווים לשקול, כאמור, האם לרכוש את פוליסת ביטוח החיים באמצעות המשכנתא,   או שמא לרכשה באמצעות סוכן הביטוח שלהם ולשעבדה לטובת המַלווה. אם ללווים פוליסת ביטוח חיים שנרכשה בעבר - מוצע לשקול את שמירתה - ללא קשר למשכנתא, ולרכוש פוליסת ביטוח חיים בגין המשכנתא בנפרד.
 • ביטוח נכס מקרקעין
  הנכס המשועבד משמש, כאמור, אחד הביטחונות המרכזיים בהלוואה. לפיכך מָתְנֶּה המַלווה את מתן ההלוואה בביטוח הנכס נגד כל הסיכונים, ובכלל אלה נגד שריפות, רעידות אדמה, נזקי צנרת, נזקי שיטפונות ופגעי טבע ואדם אחרים. ביטוח זה, המשועבד למַלווה, יבטיח כי בקרות מקרה הביטוח, ישמשו כספי הביטוח להחזרת מצב הנכס לקדמותו (ערך כינון). אם ייבצר הדבר לפי חוות דעת של מומחה, ישמשו כספי הביטוח לפירעון ההלוואה. אין הביטוח מכסה בלאי טבעי. ביטוח זה הוא חובה. המלווה מאפשר ללווים לבחור בין שתי אפשרויות: לבטח את הנכס באמצעותו, במסגרת המשכנתא, כאשר התשלום החודשי כולל את פרמיית הביטוח החודשית, או לבטחו באמצעות סוכן ביטוח באחת מחברות הביטוח.
 • ביטחונות (להבטחת פירעון משכנתא, הלוואה או אשראי)
  1. הבטוחה הנכסית: הבטוחה הנכסית היא בדרך  כלל נכס  מקרקעין, אשר ישועבד לטובת המלווה. השעבוד ייתן  זכות חוקית וחוזית  למַלווה,  לגבות  את  יתרת  ההלוואה שנבצר לגבות אותה בדרך אחרת ישירות מאת הלווים, על ידי מימוש הנכס ומכירתו, אם בהסכמה ואם באמצעי אכיפה משפטיים. 
  2.הלווים – יבולת ההחזר: על הלווים יהיה להוכיח במסמכים, כי ביכולתם לפרוע את המשכנתא באופן סדיר ושוטף ולאורך זמן. הלווים יידרשו להציג בפני המַלווים כל מסמך, אשר יוכיח את יכולותיהם הכספיות והכלכליות. הבנקים ידרשו, בעת הגשת הבקשה להלוואה, מסמכים שיוכיחו כי למבקשים הכנסות מספיקות ויציבות ולאורך זמן.
  3. ערבים להלוואה והליכי אכיפה לגביית החובבעקבות התיקון לחוק הערבות, חלה חובה על הבנקים - בהלוואות לדיור ועד לסכום הקבוע בחוק  ובתקנות, להפעיל תחילה אמצעי גבייה  נגד הלווים עצמם ונגד נכסיהם המשועבדים, בטרם יַפנו את אמצעי האכיפה  נגד הערבים להלוואה.  אם נדרשו כאלה בעת ביצוע ההלוואה. חלק מהבנקים אימצו דרך זו גם  בהלוואות שלא  ניתנו למטרות דיור.      אם הלווים מפגרים בתשלומיהם באופן תדיר ובכך מפרים את תנאי הסכם ההלוואה, יפתחו המַלווים, לאחר מתן התראות על כך ללווים בכתב, עם קבלת פסק הדין ובהעדר הסדר תשלומים מניח את הדעת עם הלווים, יפתחו המַלווים תיק במשרדי ההוצאה לפועל וינקטו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם לגביית החוב, כמו עיקול כספים, שכר ומטלטלים. בין היתר יבקשו המַלווים מבית המשפט למנות כונס נכסים לנכס המשועבד, ויפתחו בהליכים למימוש המשכנתא ולמכירה מאולצת של הנכס. רק אם נותרה יתרת חוב לאחר מיצוי כל האפשרויות הללו, יידרש פירעון יתרה זו מאת הערבים להלוואה.  הערבות יכול שתהייה, כאמור לעיל,ליתרת החוב כולה או למקצתה. סכום יתרת החוב תחולק בין הערבים כפי המשתמע מהסכם ההלוואה או מכתבי הערבות הנספחים להסכם, כפי שנחתמו בין המַלווים לערבים.
  4. התחייבות לרישום משכנתא כהערת אזהרה, ושעבוד זכויות אצל רשם המשכונות ו/או אצל רשם החברות / רשם האגודות השיתופיות:  אם לא ניתן, מכל סיבה חוקית שהיא, לרשום משכנתא בפועל בלשכת רישום המקרקעין לפני  מתן ההלוואה, והביטחון הנכסי נשען על התחייבות בעל הזכויות הנוכחי בנכס לרישום משכנתא  במועד מאוחר יותר ולאחר מתן ההלוואה, יתבסס הביטחון הנכסי על רישום הערת אזהרה בטאבו בגין ההתחייבות הנ"ל ועל מישכון הזכויות החוזיות וכל זכות חוקית אחרת של הלווים בנכס.   מישכון הזכויות ייעשה אצל רשם המשכונות במשרד המשפטים, באמצעות טופס שיינתן ללווים  ע"י המלווים והוא כרוך בתשלום אגרה. שעבוד  זה  יירשם  בספר  המשכונות  וניתן לעיין בו כנגד  תשלום אגרה נוספת. ניתן למשכן את הזכויות החוזיות וכל זכות כלכלית אחרת של תאגידים – כמו חברות או אגודות שיתופיות, גם אצל רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות, לפי העניין.
  5. ערבות לפי חוק המכר (דירות):לווים המבקשים הלוואה למטרת רכישת דירה או נכס דלא ניידי אחרמקבלן או מחברת בנייה, שבנייתו טרם השלמה, טרם קבלו את החזקה בו ושילמו סכומי כסף ע"ח הרכישה (מעל 15% ממחירו), זכאים  לקבל מאת המוכרים בטחון לכספם, שיעמוד עד למועד סיום הבנייה, קבלת החזקה ורישום  הזכויות בנכס על שמם. בדרך כלל תינתן לרוכשים ערבות לפי חוק המכר (דירות), אשר תבטיח  כל סכום ששולם על ידם למוכרים, כשהוא צמוד. הערבות אמורה להבטיח את סיום הבנייה, גם אם  המוכרים  כשלו  במהלך  הבנייה  ונבצר  מהם  לסיימה.  הערבות  נרכשת ע"י המוכרים ועל  חשבונם, והיא מונפקת ע"י בנק או ע"י חברת ביטוח. המַלווים יִדְרשו את הסבת הערבות לטובתם  והפקדתה אצלם למשמרת עד למועד סיום הבנייה, קבלת החזקה ורישום הזכויות, כאמור לעיל.
  6. ביטוח הנכס המשועבד: ר' שם.
  7. ביטוח חיי הלווים (ביטוח חיים "ריזיקו" למקרה מות אחד הלווים): ר' שם.
 • בית משותף
  הוא בניין, שיש בו שתי דירות או יותר, ואשר יש בו רכוש המשותף לכל בעלי הדירות בו, אשר נרשם בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). חוק המקרקעין, פרק ו'- בתים משותפים, מגדיר את סדרי ניהול הבית המשותף ואת מערכת היחסים בין בעלי הדירות בו.
  כל יחידת דיור בבית המשותף נרשמת, בעת רישום הבית המשותף, כיחידת רישום נפרדת, אליה צמודים חלקים יחסיים ברכוש המשותף. האסיפה הכללית של כל בעלי הדירות בבית המשותף או נציגיהם, בוחרת בהתאם לתקנון את ועד הבית המשותף, אשר תפקידו לנהל את הרכוש המשותף, אחזקתו, הביטוח של הרכוש המשותף והתיקונים בו ואת מתן השירותים המשותפים לבעליו י/או לדייריו - כמו אחזקת והפעלת המעליות, חדרי המדרגות, מערכת החימום ו/או מיזוג האויר המרכזית, גג הבית המשותף והמתקנים המשותפים בו, הגינה המשותפת, מקומות החנייה המשותפים והשערים לחצר הבית. הועד רשאי להטיל על  בעלי הדירות בבית המשותף  את ההוצאות היחסיות הנובעות מאחזקת הרכוש המשותף וממתן השירותים המשותפים.  בעלי דירות,  המשכירים את דירותיהם, רשאים להטיל את הוצאות מתן השירותים והאחזקה השוטפת של המתקנים המשותפים, על דייריהם, וראוי שעניין זה יעוגן באופן ברור בהסכם השכירות. מוצע כי הצדדים להסכם השכירות יגדירו את ההוצאות הנובעות מאחזקה שוטפת של הרכוש המשותף ומקבלת שירותים משותפים – החלות על הדיירים, לעומת הוצאות הנובעות מבלאי טבעי, התיישנות או חבלה במתקן המוגדר כרכוש משותף, החלות לדעתנו על הבעלים.   
 • בית צמוד קרקע
  נכס דלא ניידי, המהווה יחידת דיור נפרדת, חד משפחתית, או דו משפחתית, או טורית, הבנויה על מגרש. רִצפתה התחתונה צמודה לקרקע וסביבה חלקיו הפנויים של המגרש המהווה חלק בלתי נפרד מהנכס. שאין מעליה או מתחתיה יחידת דיור אחרת והיא מהווה יחידת רישום עצמאית בלשכת רישום המקרקעין, או ברָשות רישום מקרקעין אחרת הפועלת עפ"י חוק.
 • בנייה עצמית
  נכס דלא ניידי, המהווה יחידת דיור נפרדת, חד משפחתית, או דו משפחתית, או טורית, הבנויה על מגרש. רִצפתה התחתונה צמודה לקרקע וסביבה חלקיו הפנויים של המגרש המהווה חלק בלתי נפרד מהנכס. שאין מעליה או מתחתיה יחידת דיור אחרת והיא מהווה יחידת רישום עצמאית בלשכת רישום המקרקעין, או ברָשות רישום מקרקעין אחרת הפועלת עפ"י חוק.
  בנייה עצמית – ניהול עצמי של בניית בית פרטי צמוד קרקע, או בניית דירה בבית משותף שבו אתם בעלים של קרקע לדירה אחת (לא קבוצת רכישה), לכל שלביה, כמפורט להלן:
  * רכישת הקרקע או שימוש בקרקע שבבעלות עצמית. בדיקת זכויות הבעלות וזכויות  הבנייה בקרקע. * בדיקת תשתיות עירוניות קיימות עד ראש המגרש. *  קביעת הצרכים והכנת פרוגרמה למתכנן. * התכנון: קביעת האדריכל והמהנדסים המקצועיים, חתימת הסכמים. הכנת מִפרט טכני ותכנון מפורט, מעקב והנחיות שוטפות במהלך התכנון, הגשת בקשה להיתר בנייה, דיונים בוועדת המשנה ובוועדה המקומית. קבלת היתר בנייה. * המימון: הכנת תכנית תקציבית. הקצאת הון עצמי. גיוס המימון – לרבות משכנתאות – למטרות התכנון, תשלומי האגרות וההיטלים עד לקבלת היתר הבנייה, לעלויות הבנייה, למימון התשתיות על המגרש ולחיבוריהן לתשתיות העירוניות. תקצוב הגינה ופיתוח החצר. * בחירת קבלן הביצוע ו/או קבלני המשנה. * חתימת הסכמי הביצוע. * ביטוח * תהליך הבנייה. *הפיקוח על הבנייה. * חיבור לתשתיות העירוניות, למערכת השמל והתקשורת. * תכנון המטבח והריהוט צמוד הקירות וביצועו.. * קבלת אישור איכלוס.   *חיבור לרשת החשצל. *איכלוס. * מעקב ומימוש אחריות קבלני הביצוע במידת הצורך.
 • בנק ישראל
  הבנק המרכזי של מדינת ישראל.  תפקידו – הסדרתן והכוונתן של מערכות המטבע והאשראי הבנקאי והחוץ בנקאי בישראל (הלוואות, משכנתאות, אשראים), תוך תיאום בין מערכות אלה לבין מדיניותה הכלכלית של הממשלה. בנק ישראל מכוון את כמות הכסף במשק. מפקח על המוסדות הבנקאיים והכספיים ועל גורמי האשראי החוץ בנקאיים. ממונה על הדפסת הכסף והנפקת המזומניםלציבור.  משמש כבנק של הממשלה, בו מנוהלים חשבונות הממשלה. מנהל את מִלוות המדינה. מנהל את חשבונות הבנקים – בהם חייבים אלה להפקיד את הכספים הרזרביים שלהם.
 • בנק ישראל (הוראות נוהל בנקאי תקין)
  הוראות המפקח על הבנקים בבנק ישראל, הניתנות באופן שוטף לתאגידים בנקאיים בישראל, המשקפות את עמדתו לגבי הנורמות הנדרשות לניהול בנקאי תקין, הוראות אלה עוסקות בין היתר  בנושאי ניהול ובקרה, מתן אשראי, הלוואות ומשכנתאות; השקעות; הגדרת חבות של לווה או קבוצת לווים; ניהול חובות בעייתיים; מידע כספי בתיקי לווים; מאגר מידע על ביטחונות; ליווי פיננסי; ניהול משכנתאות; יחסי בנק – לקוח; שירותים בנקאיים לעולים חדשים; נהלים למתן הלוואות ומשכנתאות לדיור ושלא לדיור; נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) ועוד.
 • בעל נכס, בעל זכויות במקרקעין
  אדם או תאגיד, אשר על שמו רשומות זכויות בעלות או זכויות חכירה לדורות על נכס מקרקעיו, או הערת אזהרה לטובתו בגין רכישת זכויות בנכס. הרישום ייעשה בלשכת רישום המקרקעין, או במינהל מקרקעי ישראל – כפי שמאפשרות הנסיבות. יש לבדוק רישום שעבודים, עיקולים או הערות אזהרה על הנכס לטובת אחרים.
 • בעלי דירה (כהגדרתם לעניין זכאות לסיוע ממשלתי כספי לדיור, של משרד הבינוי והשיכון)
  תושב ישראל, בעל תעודת זהות ישראלית, זכאי לקבל הלוואה לשיפור תנאי הדיור שלו בגין צפיפות, על אף היותו בעל דירה. בעל דירה בה מתגורר בן משפחה נכה, ייחשב על פי ההגדרות כבעל דירה צפופה. הצפיפות בדירה נמדדת עפ"י מדדים שנקבעו ע"י אגף אכלוס במשרד הבינוי והשיכון: משפחה בעלת דירה באזור עדיפות א' או ב', כשהצפיפות בדירה 2.2 נפשות בממוצע לחדר;   משפחה החיה במרכז הארץ, כשהצפיפות בה היא 2.5 נפשות בממוצע לחדר;   משפחה בת 7 נפשות או יותר, החיה בדירה בת 3 חדרים;  משפחה החיה בכל מקום בארץ וגודל דירתה קטן מהמצוין בטבלה הבאה או שווה לו:
  מספר הנפשות
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  כל נפש נוספת
  שטח הדירה ברוטו
  22
  39
  48
  58
  68
  78
  88
  98
  8 +  מ"ר
   
   
  פרטים נוספים בררו בבנקים למשכנתאות, בבנקים המסחריים או בעלוני משרד הבינוי והשיכון.
 • ג
 • גוש, חלקה, תת חלקה (במקרקעין)
  כבסיס מידע על כל יחידת קרקע בישראל, מידע המצוי בלשכות רישום המקרקעין (הטאבו) ברחבי הארץ, מופו קרקעות ישראל וסומנו במפות המקרקעין הרשמיות כגושיםהמכילים חלקותהמכילות תת-חלקות(אם קיימת חלוקה לתת חלקות בחלקה). תת החלקות הכלולות בתוך חלקה, הן בדרך כלל דירות בבית דירות הרשום כבית משותף, או יחידות בבניין משרדים משותף, או במבנה עסקי, מסחרי או ציבורי.
  המידע המפורט על כל המקרקעין בישראל, מצוי ומנוהל בלשכות רישום המקרקעין האזוריות.  המידע מכיל פרטים, והוא מתעדכן באופן שוטף בספרי המקרקעין המנוהלים בלשכות אלה, כנגד הצגת מסמכים המהווים הוכחות משפטיות, בפני רשם המקרקעין.     כל אזרח ישראלי רשאי לקבל מידע בלשכות רישום המקרקעין (הטאבו), על כל יחידת קרקעבישראל.המידע מכיל פרטים עלגבולותיה של אותה יחידת קרקע, שטחה, שמות בעלי זכויות הבעלות או החכירה לדורות בה, החלקים המשותפים הצמודים אליה, זיקות הנאה, הערות אזהרה, שעבודים ועיקולים.   את מספרי הגוש, החלקה ותת החלקה הדרושים, אפשר לקבל באתרים מתאימים באינטרנט, או ברשויות המקומיות, תוך ציון שם הישוב, הרחוב ומספר הבית.
 • גרירת משכנתא
  המפקח על הבנקים, בקובץ הנהלים  למתן הלוואות  לדיור (גרירת משכנתא),  הורה כדלהלן:  "תאגיד בנקאי לא יסרב לבקשת לווה, לשעבד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן להבטחת הלוואתו (גרירת משכנתא) ולא ישנה את תנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות ויודיע ללווה את הסיבה לכך".   גרירת  משכנתא  היא  החלפת  נכס  קיים  בנכס  אחר,  רישום  שעבוד אחר להבטחת פירעון הלוואה קיימת,     על נכס שונה  מהנכס  המקורי  ששועבד  בעת  מתן  ההלוואה  וביטול  השעבוד  הרובץ  על הנכס  המקורי.  גרירת  המשכנתא תבוצע באותו בנק או אצל אותו מַלווה, שנתן את ההלוואה המקורית.          
  הצורך בגרירת המשכנתא  נוצר כאשר המשעבד, שהוא בדרך כלל הלווה,  אך לא בהכרח, מוכר את זכויות הבעלות בנכס  המשועבד לאחרים, ועליו להעביר את זכויותיו בו לרוכשים, כשהנכס משוחרר משעבוד כלשהו. אם ללווה  נכס חליפי  –  ל מ ש ל    דירה אחרת שרכש במקום זו שמכר, הוא   י ג ר ו ר  את המשכנתא     מהדירה    ש מ כ ר  אל הדירה   ש ר כ ש,    ויבצע תהליך   ג ר י ר ה.   או - כאשר המשעבד זקוק לנכס המשועבד לצרכיו, כשהוא משוחרר משעבוד כלשהו, וללווה נכס מתאים אחר, הראוי לשמש  כבטוחה נכסית,  להנחת דעתו של המַלווה.
 • ד
 • דירה, יחידת דיור
  יחידה בנויה בבניין שנועד עפ"י היתר הבנייה,  תכנונה ומבנהָ הפנימי, למגורי בני אדם . דירה אפשר שתיבנה בבנייה רוויה בבית משותף, או במבנה צמוד קרקע. כדי שיחידה בנויה תוגדר כדירה, יהיו בה מטבח או פינת בישול, חדר רחצה. שירותים ולפחות חדר אחד המיועד להסבה ולשינה.
 • דפלציה
  מצב כלכלי לאומי, שבו כלל הביקושים במשק, קטן מכלל התוצר הלאומי, במשק הנמצא בתעסוקה מלאה. מצב כזה גורם לירידת מחירים רצופה ובהמשך לצמצום התעסוקה במשק.
 • דרגת המשכנתא (ראשונה, שנייה, שוות זכויות / פרי פסו)
  כאשר ניתנות הלוואות שונות כנגד שעבוד אותו נכס, על ידי מַלווים שונים, הנכס ישועבד לטובת המַלווים השניים בדרגה שווה לראשונה - או שונָה, כפי שהוסכם ביניהם מראש ובכתב. מימוש הנכס במקרה כזה יחייב  שיתוף  פעולה בין שני המַלווים, או קבלת צו של בית משפט המחייב אותם לשתף פעולה ביניהם, בעת מימוש הנכס ומכירתו. הקשיים  הצפויים  במימוש  נכס,  המשועבד  למלווים  שונים, יַקשה  על לווים בגיוס מימון מגורמים שונים   כנגד שיעבוד אותו נכס.
  (1). משכנתא בדרגה ראשונה: משכנתא  ראשונה ויחידה, שנרשמה לטובת מַלווה יחיד. אם יווצר צורך למימוש המשכנתא והנכס יועמד למכירה ע"י המַלווים, התמורה כולה תועמד לרשות המלווים, לשם פירעון ההלוואה. רק אם יישארו  עודפי כספים מן התמורה – לאחר פירעון מלא וסופי של ההלוואה וחוצאות המימוש,  יועברו עודפים אלה לרשות כעלי הנכס.
  (2). משכנתא שוות זכויות ("פרי-פסו"): משכנתא נוספת,  שנרשמה  לטובת מלווה נוסף, לאחר   שכבר  נרשמה  משכנתא  בדרגה  ראשונה  לטובת  מלווה  ראשון,  לאחר שסוכם ביניהם סכתב,  כי  זכויותיהם  לחלוקת  התמורה  שתתקבל  ממימוש  הנכס,  המשועבד  לשניהם, תהיינה  שוות  (בלע"ז: "פרי-פסו"). התמורה  תחולק  בין  שניהם,  בדרך שסוכמה ביניהם מראש (למשל – באופן יחסי לגובה סכומי ההלוואות בעת נתינתן, או שקל מול שקל). העודף – אם ייוותר כזה, יועבר לבעלי הנכס שמומש.
  (3). משכנתא בדרגה  שנייה: מלווים שרשומה לטובתם משכנתא בדרגה שנייה, ייהנו מהתמורה שתתקבל  ממימוש הנכס, רק לאחר  שההלוואה  המובטחת  במשכנתא  ראשונה  (וכן זו המובטחת במשכנתא שוות זכויות לראשונה, אם קיימת כזאת), נפרעה/ נפרעו פירעון מלא וסופי מתמורת המכירה, ואם נותרה יתרה לתמורה.
 • ה
 • הודעת משכון / משכון זכויות בנכס מקרקעין
  כאשר טרם נרשמו הזכויות הקנייניות של הלווה בנכס המיועד לשעבוד לטובת מַלווה, לשם הבטחת פירעונה של הלוואה, והביטחון הנכסי מתבסס על התחייבות לרישום משכנתא, ימשכן הלווה לטובת המַלווה את זכויותיו החוזיות בנכס לטובת המלווה, באמצעות "הודעת מִשכון" שתירשם בספרי רשם המשכונות במשרד המשפטים. את הטופס לרישום מישכון הזכויות יקבל הלווה אצל הגורם המממן. לשכות רשם המשכונות הן אזוריות ופזורות בערים שונות (ר' באינטרנט).
 • הון עצמי
  הון  אישי, הון שהוא קניינו של  אדם או תאגיד, המשמש  או עתיד לשמש כחלק ממקורות המימון, הדרושים לביצוע עסקה המהווה את מטרת הבקשה למימון. לעתים שכיחות עשוי הגורם המממן, בנק למשל, להציג בפני הלווים - כתנאי מוקדם לאישור ו/או לביצוע  ההלוואה / המשכנתא / האשראי, הוכחה כי בידיהם הון עצמי בשיעור שהוסכם עליו. כך נוהגים הבנקים, לדוגמא,  בעת אישור בקשה לקבלת משכנתא לרכישת דירה או נכס אחר, או בעת בקשה לקבלת ליווי פיננסי לבנייה.  נדיר מאד אישור מימון ללא דרישת הון עצמי. דרישה כזו יכולה לנוע בין 20% - 30%  ל- 50% ממחיר העסקה או משווי הנכס המשועבד, הנמוך מן השנים. שעור ההון העצמי הנדרש ייקבע לפי שיקולי המַלווה ולמוסכם בינו לבין הלווה.
 • הוצאות נלוות (לרכישת דירה)
  הוצאות נוספות למחיר רכישת הדירה, ובהן: הוצאות מכירת הדירה הישנה, כמו דמי תיווך, שכ"ט עורך דין, הוצאות פרסום המכירה; מס שבח על מכירת הדירה הישנה; מס רכישה – מס מדורג שנע בין 0.5% ל- 5%; דמי תיווך 2%; שכ"ט עו"ד; התאמת ריהוט ווילונות; שינויים, שיפוצים או שדרוגים; מגורים חלופיים – זמניים עד להשלמת שידרוג הדירה, או עד סיום בנייתה; דמי אריזה והובלה; הוצאות מימון המשכנתא. הוצאות נילוות אלה עלולות להסתכם בין 50,000.00 ₪ ל- 150.000.00 ₪.  
 • הוצאות נלוות (לביצוע משכנתא)
  ר' "תעריפון" במילון זה.
 • הוראת קבע
  הוראת קבעהיא הרשאה לחיוב, שיטת תשלום מקובלת, בה מורה הלקוח לבנק בו מתנהל חשבונו האישי או העסקי, לחייב את חשבונו ולשלם למוטב מסוים שפרטיו נקובים בהרשאה, כל סכום שיהיה נקוב בדרישה שתגיע מאת המוטב. המוטב מעביר מידי חודש בחודשו לבנק המשלם רשימה ממוחשבת וממויינת לתשלום הוראות הקבע, בה מפורטים סכום החיוב, פרטי החשבון לחיוב ופרטי החשבון לזיכוי. מדובר בעיקר בחשבונות הנובעים מצריכת שירותים כמו חשמל, גז, טלפון, מים וביוב, ארנונה, משכנתא ועוד.  הבנק בו מתנהל חשבון הלקוח שנתן את ההרשאה לחיוב, מתנה את העברת הסכום שיידרש, לחשבון הלקוח אצל המוטב, בכיסוי כספי מספיק בחשבונו של הלקוח, באותו יום תשלום הנקוב בדרישה.
  השיטה חוסכת טרדה מאת הלקוח, ומבטיחה את תשלום הסכום - אותו התחייב הלקוח לשלם למוטב, בזמן וללא פיגורים. לתשומת לב נותן/ נותנת הוראת הקבע לתשלום: כיבודה  מותנה בקיום יתרת זכות מתאימה בחשבונך. הואיל ופעולות החיוב והזיכוי נעשות באמצעים אלקטרוניים – כ"דיבור בין מחשבים", קיימת סבירות גבוהה כי בהעדר כיסוי מספיק בחשבונך באותו יום בחודש בו הסכמת עם המוטב לגבות את חובך – לא תכובד הוראת הקבע, ואת/ה תדע/י על כך רק בדיעבד.
  הרשאות קבועות לחיוב ניתנות גם באמצעות כרטיסי אשראי.
 • החזר חודשי, תשלום חודשי ע"ח פירעון המשכנתא
  התחייבות הלווה בהסכם ההלוואה, לפרוע את ההלוואה / ה"משכנתא" /  בתשלומים קצובים (בדרך כלל תשלומים חודשיים עוקבים ורצופים) במשך כל תקופת ההלוואה, עד לפירעונה המלא. קיימות שתי שעטות פירעון מקובלות: "שיטת שפיצר" (ר' שם) ו"שיטת קרן שווה" (ר' שם).
 • היתר בנייה
  היתר בנייה הוא רישיון. שניתן ע"י ועדה מקומית לתכנון ולבנייה או רשות רישוי אחרת, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו, לתקנים ישראליים מחייבים ובהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכניות בניין עיר תקפות החלות על אותו מקום.   היתר בנייה הוא מסמך רשמי, אליו מצורפים תכניות המבנה המאושרות ע"י אותה רשות רישוי, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, והוא כולל את פרטיהם של בעלי הזכויות בקרקע, של מבקשי ההיתר, של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח עליה.בנייה ללא היתר היא עבירה פלילית.       היתר בנייה נדרש להקמת בנין חדש, או להריסתו, ו/או להקמתו מחדש, לבניית תוספת לבנין, לכל שינוי בקירות החיצוניים, לסלילת דרך או לסגירתה, לעבודות בקרקע המשנות את פניה, להנחת תשתיות וקירות תומכים, להקמת מבנה זמני ולשימוש חורג בקרקע או במבנה.
 • הלוואה
  סוג של אשראי, סכום כסף, אותו מקבל אדם, או חֶבֶר בני אדם, או תאגיד, המכונה "הלווה", מאת אדם, או חבר בני אדם או תאגיד (כמו בנק או מוסד פיננסי אחר), המכונה "המַלווה" או "הגורם המממן", בתנאים מוסכמים בכתב ביניהם, על גבי "הסכם הלוואה".
 • הסכם ההלוואה
  יכלול בין היתר את פרטי הלווה ואת פרטי המַלווה, המטבע בו ניתנה ההלוואה, סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה, מסלול ההלוואה (ר' שם), שעור הריבית, פרטים על הצמדת הקרן והריבית, תנאי פירעון ההלוואה (שיטת התשלומים – חודשיים, רבעוניים או אחרים, שיטת פירעון הקרן, הריבית, הפרשי ההצמדה וההוצאות הנלוות של המלווה, אמצעי גבייה כמו הוראת קבע לבנק או לחברת כרטיסי אשראי או תשלום באמצעות שוברי תשלום), הביטחונות, השעבודים והערבויות שהוסכם עליהם, אמצעי אכיפה והוצאה לפועל, מימוש בטחונות, דרכי התדיינות משפטית ופרטים אחרים עליהם הוסכם בין המלווה ללווה.  
 • הלוואה לכל מטרה
  הלוואה המובטחת במשכנתא,  הניתנת מאת מַלווה ללווה,  אשר מטרתה המוצהרת איננה רכישת נכס דלא ניידי כמו דירה,  בית או נכס עסקי, אלא כל מטרה אחרת שהוסכם עליה בין הלווה למלווה. לדוגמא - הלווואה המובטחת במשכנתא למטרת פריסת חובות, או למימון חתונה משפחתית, נסיעה לחו"ל או למטרת פיתוח עסק.  
 • הלוואה מוכוונת
  הלוואה המובטחת במשכנתא, הניתנת באמצעות בנק לזכאים לה, מכספי תקציב מדינת ישראל (כספים ייעודיים המופיעים בתקציב הממשלתי השנתי או הדו שנתי שאושר בכנסת, המוקצבים - במסגרת הוצאות משרד הבינוי והשיכון - למטרת מתן סיוע כספי לדיור ), במסגרת אחת מתכניות הסיוע לדיור לזכאים. הלוואה מוכוונת ניתנת במסגרת זכאות אישית לסיוע כספי לדיור, כנגד הצגת "תעודת זכאות",  למטרת רכישת  דירה  או  בית  או  לבנייתו.  סכום ההלוואה המוכוונת ותנאיה מוגדרים בתעודת הזכאות.
 • הלוואה משלימה
  הלוואה המובטחת במשכנתא מכספי הבנק ובתנאיו, הניתנת על ידי הבנק ל"זכאים" - זכאי משרד הבינוי והשיכון -למטרת רכישת דירה או בית או לבנייתו, והיא הלוואה  נוספת ל"הלוואה המוכוונת",  הניתנת ללווים במסגרת זכאותם.
   
  כמה דברי הסבר:  בגלל מגבלות תקציביות, אין הממשלה יכולה להיענות למלוא צרכי המימון של ה"זכאים", ולגשר על פער המימון שבין מחיר הדירה הנרכשת - לבין ההון העצמי העומד לרשותם. לכן סכום ההלוואה המוכוונת, התקציבית, נמוך - יחסית למחיר הדירה,  הבנקים נענו לבקשת הממשלה והם מעמידים לרשות הזכאים הלוואות משלימות מאמצעיהם, בתנאים נוחים יחסית. סכום ההלוורה המשלימה נקבע  על ידי הבנק,  בהתחשב ככל הניתן  בצרכי הלווים, אולם מאידך- בהתחשב בטיב הביטחונות הנכסיים (הנכס הנרכש), ביכולת ההחזר של הלווים, בשיעור המימון (הסכום הכולל של ההלוואה - יחסית לשווי הדירה), במיקומה של הדירה ובטיבה. 
   
  לכן - לפני החתימה על הסכם רכישת הדירה, יש לוודא - האם  ההון העצמי, בתוספת סכום המשכנתא הכולל (ההלוואה המוכוונת לזכאים בתוספת ההלוואה משלימה) שיעמיד הבנק לרשות הרכשים, מספיקים לרכישת אותה דירה. 
 • הערכת שמאי / שמאות מקרקעין, לצורך קבלת הלוואה / משכנתא

  בעת  הגשת בקשה להלוואה המובטחת במשכנתא, בדרך כלל לאחר אישורה העקרוני, ידרוש המַלווה מאת מגישי הבקשה להמציא לו מסמך, המהווה  הערכת שווי הנכס, אשר הוסכם בין המלווה ללווים כי ישועבד לטובת המלווה ויהווה בטוחה נכסית, להבטחת פירעון ההלוואה. הערכת שווי הנכס (שומת המקרקעין), תוכן ע"י  שמאי מקרקעין מוסמך המקובל על המלווה. השמאי ייבחר ע"י מגישי הבקשה מתוך רשימה, אשר תמסר להם ע"י המלווה. הלווים הם שישלמו לשמאי את שכר טרחתו.

   

  אם מדובר בבקשה לקבלת משכנתא המיועדת לרכישת דירה, ידרוש המלווה, שהוא בדרך כלל בנק, מאת מגישי הבקשה, שמאות תמציתית ("שמאות קצרה"), שבה אין השמאי נכנס לפרטי הנכס ומסתפק בהערכת שוויו כבטוחה נכסית להלוואה. שכר  טרחת השמאי  במקרה זה יהיה נמוך יחסית וייקבע בהסכם בין הבנק לבין השמאי.

   

  לעומת זאת, כאשר מדובר בבקשה להלוואה בסכום גבוה,  בהלוואה עסקית כמו למשל רכישת נכס מניב או נכס עסקי. יידרש השמאי להמציא שמאות מפורטת. שכר טרחת השמאי בגין הכנת שמאות מפורטת יהיה גבוה בהרבה וייקבע ישירות בינו לבין הלווים.

   

  שמאות מפורטת תכיל בדרך כלל את הפרקים הבאים:

  1, מטרת חוות הדעת.

  2. תיאור כללי של הנכס.

  3. תיאור הסכיבה.

  4. תיאור מפורט של הנכס..

  5. המצב התכנוני.

  6. המצב המשפטי.

  7. סקר מחירים.

  8. עקרונות, גורמים ושיקולים בחוות הדעת להערכת הנכס.

  9. פירוט תחשיב השומה, הכולל את שווי הנכס בשוק והפחתות משווי זה כמו הפחתה למימוש מהיר, תשלום מס שבח והיטל השבחה במקרה של מימוש המשכנתא ומסים אחרים - אם חלים על הנכס.

  10. ערך כינון - בנייה מחדש של הנכס במקרה הרס טוטלי (במו רעידת אדמה או שריפה).

  11. הערכת שווי הנכס כבטוחה לאשראי בנקאי..

    

  אחד השיקולים של המלווה, הבנק ומלווים אחרים, לקביעת סכום ההלוואה, יישען על שווי הנכס.

 • הערת אזהרה
  הערת  האזהרה  נועדה לציין בפני בעל עניין בנכס, כי בנכס המקרקעין בוצעה עסקת מקרקעין כלשהי, והיא איננה מאפשרת בצוע עסקה נוספת, אלא רק לאחר ביטולה של ההערה, או כנגד קבלת הסכמתו בכתב של מי שהערת האזהרה נרשמה לטובתו. הערות  אזהרה  נרשמות  לפי  סעיף  126  לחוק  המקרקעין בגין  הסכם  מכר, או בגין התחייבות לרישום משכנתא שניתנה למלווה ע"י בעל  הנכס, או בשל תביעת חוב עפ"י פקודת המסים ע"י רשות ממשלתית, או לצורך עיקול נכס לטובת  זכאי עפ"י פסק דין של בית משפט ונקיטה באמצעי אכיפה ע"י רשות ההוצאה לפועל, או לטובת  רשות מקומית עקב פעולה בנכס לטובת הצבור וכיוצ"ב. * עורך הדין מר עפר שחל, מציין במאמר שפרסם באינטרנט בנושא זה, כי "הערת אזהרה כשלעצמה אינה מהווה זכות קניינית, אך היא מספקת הגנה מפני עסקה אחרת, הנוגדת את הערת האזהרה.  הערת האזהרה נותנת הגנה משמעותית לרוכש זכויות במקרקעין, הן מפני התנהגות של נוכל, מבחינת אזהרה של קונים פוטנציאליים בדבר עסקה שבוצעה בנכס, והן כהודעה לכולי עלמא, צדדים שלישיים, בדבר התחייבות או הימנעות לבצע פעולה בנכס". "תוכן ההערה הוא זה: בעלי הנכס (או בעלי הזכויות בנכס} התחייבו לעשות בו עסקה או להימנע מעשיית עסקה."   "נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית משפט".
 • הצמדה, הפרשי הצמדה
  הבנק, או גורם מממן אחר אליו פניתם, או יועץ למימון,יציעו לכם מסלולים שונים ומגוונים לביצוע ההלוואה. בין היתר יוצעו לכם מסלולי-הלוואה צמודים ו/או בלתי צמודים.
   
  הצמדת קרן ההלוואה שטרם נפרעה והריבית עליה, לאחד מגורמי ההצמדה, מבטיחה למַלווה כי הלווה יחזיר לו את כספו צמוד לערכו  הבסיסי  במועד נתינתו. בכך מגן המלווה על ערך כספו מפני ירידת ערכו בשוק ההון - ככח קנייה. אם המלווה גייס את כספי ההלוואה מכספי פקדונוןת צמודים למדד מסויים - יצמיד הוא את כספי ההלוואה לאותו מדד.
   
  אם למשל קיבלנו ביום 1.6.2009, הלוואה בסך 1,000,000 ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן, שילמנו במשך השנה הראשונה ריבית בלבד על חשבון פירעונה והמדד עלה במשך תקופה זו ב- 3.02%, תסתכם יחרת קרן הלוואה זו ביום
  31.5.2010 בחישוב שנתי בסך 1,030,200 ש"ח. כלומר - חוייבנו  בגין עליית מדד המחירים לצרכן המצטבר במהלך השנה  הראשונה,  בהפרשי הצמדה בסך 30,200 ש"ח.
   
  ההלוואות הצמודות הניתנות בישראל לתקופות ארוכות, צמודות בדרך כלל למדד המחירים לצרכן, או לאחד ממטבעות החוץ, כפי שהוסכם בין המלווה ללווה.  
 • התחייבות לרישום משכנתא
  בהעדר אפשרות חוקית לרשום משכנתא בספרי המקרקעין בעת מתן ההלוואה, ייתנו  המוכרים  למַלווה  "התחייבות  לרישום משכנתא". במסמך ההתחייבות לרישום המשכנתא  יתחייבו  בעלי הזכויות  הרשומים  של  הנכס, לרשום  משכנתא  לטובת  המלווה, מיד לכשתיווצר לכך אפשרות חוקית, או במועד שייקבע מראש – לפי העניין.  כאשר הבטוחה היא נכס  הרשום בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) ע"ש המוכר והמַלווה מסכים לתת את ההלוואה לפני העברת הזכויות ע"ש הרוכש, שהוא הלווה,  ייתן המוכר התחייבות לרישום משכנתא לטובת המַלווה, אשר תרשם  כהערת  אזהרה  בטאבו. המַלווה  יקפיד  לבדוק  כי  נרשמה  בטאבו  גם  הערת אזהרה לטובת הרוכשים בגין הסכם הרכישה.   
  אם הקרקע עליה בנוי הנכס רשומה בבעלות מינהל מקרקעי ישראל וזכויות החכירה בה טרם נרשמו על שם הלווה בלשכת רישום המקרקעין, תינתן ההתחייבות לרישום משכנתא ע"י  מינהל מקרקעי ישראל עצמו, או מי שיופה כח לכך ע"י המינהל (כמו חברות משכנות, חברות מאכלסות וחברות קבלניות).
 • ו
 • ותיקים (לסיוע בדיור)
  מסגרת תכניות הסיוע לדיור של משרד הבינוי והשיכון, כוללת "תכנית סיוע לדיור לותיקים". כ"ותיקים" לענין זה מוגדרים מי שאינם זכאים לסיוע ממשלתי לדיור במסגרת תכניות הסיוע לעולים.  בתכנית זו נכללים חסרי - דירה כהגדרתם ע"י משרד הבינוי והשיכון   ובהן - משפחות עם ילדים או ללא ילדים, זוגות נשואים או שנרשמו לנישואין, משפחות חד הוריות, יחידים ומשפחת המוגדרות בקטגודיה +10 (הנשואות לפחות 10 שנים ובכל תקופת נישואיהן הן חסרות דיור כישראל), וכן  ותיקים  בעלי דיור,  בהן משפחה המתגוררת בדירתה  בצפיפות,  או משפחה עם צרכים מיחדים ויחיד או משפחה שהם בעלי דירה, אשר למעשה אינה זמינה לשימושם.  
   
  משרד הבינוי והשיכון, ממיין זכאים ותיקים אלה לקבוצות סיוע:
  1. זכאים לסיוע בגין צפיפות דיור.
  2. זכאים לסיוע בגין מצוקה בריאותית.
  3.ותיקים בעלי דירה הזכאים לסיוע בגין אי זמינות של הדירה שבבעלותם.
   
  פרטים לגבי סיוע ממשלתי לרכישת דירה ניתן לקבל ביחידות המשכנתאות בבנקים. לשם קבלת סיוע ממשלתי  בשכר דירה, יש לפנות לאחד מסניפי החברות, המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי עבור המשרד.
   
  ותיקים בעלי דירה או חסרי דירה, הרואים עצמם זכאים לסיוע בדיור, יגישו בקשה לסיוע ממשלתי לדיור כאמור לעיל.
   
 • ז
 • זוגות צעירים
  ראו הסבר למונח "תכניות הסיוע לדיור של משרד הבינוי והשיכון" במילון זה.
 • זכאות (לסיוע כספי ממשלתי לדיור)
  ראו הסבר למונח "תכניות הסיוע לדיור של משרד הבינוי והשיכון" במילון זה.
 • זכאי, זכאים (לסיוע כספי ממשלתי לדיור)
  ראו דברי הסבר למונח "תכניות הסיוע לדיור שלמשרד הבינוי והשיכון" במילון זה. 
 • זכויות (במקרקעין)
  מקרקעין:
   
  מקרקעין הוא שטח קרקע מוגדר ומסומן, ו "כל הבנוי והנטוע עליו, וכל דבר אחר המחובר אליו חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה".   (מתוך פרק א', פרשנות, חוק המקרקעין תשכ"ט - 1969).
   
  זכויות בעלות במקרקעין:
   
  זכות בעלות במקרקעין היא "הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם, ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה, בכפוף להגבלות כל דיןאו לפי הסכם".   (כנ"ל). 
   
  זכות שכירות במקרקעין:
   
  שכירות במקרקעין היא "זכות שהוקנתה בתמורה, להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות.   שכירות שלמעלה מחמש שנים תיקרא  "חכירה".   שכירות לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים תיקרא  "חכירה לדורות" ".  (כנ"ל).
   
  רישום זכויות במקרקעין:
   
  רישום זכויות במקרקעיו היא "עסקה במקרקעין, והיא מקנה בעלות או זכות אחרת במקרקעין, לפי רצון המָקנה, למעט הורשה על פי צוואה".  (כנ"ל).
   
  הבעלות בשטח של קרקע (פרשנות):
   
  ה"הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחתיה ובחלל הרום שמעליה, כפוף לכל דין".
  "הבעלות חלה גם על המחוברים לקרקע - הבנוי עליה והנטוע עליה  ועל כל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע".
  "הבעלות במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל המחובר אליה - על הקרקע, בכל העומק מתחתיה ובחלל הרום שמעליה, כפוף לכל דין".   (כנ"ל). 
   
 • ח
 • חלקה (במקרקעין)
  ר' "גוש".
 • חֶברה
  "חברה היא תאגיד, ארגון בעל אישיות משפטית, המאגדת אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל למען הפקת רווח".
  "היא הדרך העיקרית לקיומה של פעילות עסקית משותפת לאנשים אחדים"
  חברה היא "גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו ומבעליו. המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה באמצעות החזקת מניותיה, והם נקראים "בעלי המניות".
  "רוב החברות מאוגדות כך, שבעליהן נהנים מאחריות מיגבלת ("חברה בע"מ"). 
  "בישדאל מוסדרת הקמתה ופעילותה של חברה באמצעות חוק החברות, התשנ"ט - 1999."
  "הזכות להתאגד בחברה היא זכות חוקתית. כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרתה אינה נוגדת את החוק, איננה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנות הציבור. הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים"
  "האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון (מועצת המנהלים), המנהל הכללי וכל מי ש(פועל בשמה) על פי דין, או מכח התקנון"
  "חברה פרטית"  היא חברה שהונה מוחזק בידי אדם פרטי או מספר מצומצם של בעלים."
  "חברה ציבורית"  הינה חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה (הבורסה לניירות ערך בתל אביב), או שהוצעו לציבור על פי תשקיף, כמשמעותו בחוק ניירות ערך ומוחזקות בידי הציבור"  (מתוך "ויקיפדיה"). 
 • חסרי דירה (במסגרת תכניות הסיוע הכספי לדיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון)
 • חוק המכר (דירות)
 • חוק המקרקעין
 • חשבון בנק (אישי)
 • חשבון בנק (עסקי)
 • ט
 • טאבו
  ר' "לשכת רישום המקרקעין".
 • י
 • יועץ, יועצים למימון
 • יועץ, יועצים למשקי בית ולכלכלת המשפחה
 • יועץ כלכלי, יועצים כלכליים
 • יועץ, יועצים למשכנתאות
 • יכולת החזר
 • יתרה (בהלוואה, משכנתא או אשראי, לחובה או לזכות)
 • יחידים חסרי דירה (כהגדרתם בתכניות הסיוע הכספי לדיור של משרד הבינוי והשיכון)
 • ייפוי כח
 • ייפוי כח נוטריוני
 • ישוב קהילתי
 • כ
 • כרך ודף (במקרקעין)
 • כונס נכסים
 • כרטיס אשראי
 • כספי בנק
 • כספי תקציב
 • כושר החזר, יכולת החזר
 • ל
 • לשכת רישום המקרקעין
  לשכות רישום המקרקעין הן חלק מזרוע התפעול של האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים.  לשכות רישום המקרקעין אחראיות על  ניהול פנקסי המקרקעין  ועל תיקי הפעולה, המכילים את אוסף התעודות והמסמכים, אשר שימשו יסוד לרישום.    בלשכות רישום המקרקעין מבוצעות עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן: מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט, רשויות ההוצאה לפועל ורשויות אחרות ועוד.    פעולות נוספות הנמצאות באחריות לשכות רישום המקרקעין: הנפקת נסחי רישום בפנקסי המקרקעין ומתן שירות לעיון באוסף התעודות והשטרות הנמצא בארכיון האגף.   חשוב לציין כי פנקסי המקרקעין נגישים כיום באמצעות מחשוב, ולכן מתבצעות כל הפעולות  בלשכות רישום המקרקעין באמצעות מערכת ממוחשבת.
   
  פעולות רישום המקרקעין בישראל, מתבצעות כיום באמצעות לשכות רישום אזוריות, המצויות בערים הבאות:
   
  באר שבע,                        רחוב התקווה 4,                                                       08-6264477
  חדרה,                            רחוב הלל יפה 13,                                                    04-6224953
  חולון,                              רחוב קדושי קהיר 23,                                                03-5025858 
  חיפה,                             רחוב פל-ים 15 א,                                                    04-8634040
  'רושלים,                          רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר                                    02-5696120
  נצרת עילית,                     רחוב המלאכה 16,                                                   06-6478080
  נתניה,                            רחוב ברקת ראובן 3,                                                 09-8600222
  עכו,                               רחוב שלום הגליל 1,                                                 04-9551354
  פתח תקווה,                     רחוכ ההסתדרות 26,                                                03-9056555
  רחובות,                          רחוב אופנהיימר 10,                                                 08-9314141
  תל-אביב,                        דרך מנחם בגין 25,                                                  03-7634700 
   
  כל הלשכות עומדות לשירות הקהל בימים ראשון עד חמישי, בשעות 08.30 – 12.30. בימי ששי וערבי חג סגורות הלשכות לקהל.
 • לשכת עורכי הדין
 • לווה, לווים
 • ליבור
 • לווה מוגבל בחשבונו בבנק
 • מ
 • משכנתא
  בלשון העם, משכנתא היא הלוואה, הניתנת  לתקופה ארוכה ואשר להבטחת פירעונה משעבד הלווה נכס לטובת המלווה.  המשמעות המשפטית  של המושג משכנתא לענייננו היא – רישום שעבוד על נכס בלשכת  רישום המקרקעין (הטאבו) לטובת המלווה, להבטחת  פירעונה  של   הלוואה.  שעבוד נכס מהווה בטוחה, אשר  דורש המלווה מאת  הלווה,  כנגד  מתן  ההלוואה.  רישום  המשכנתא יִמְנָע מבעל הנכס המשועבד, לבצע פעולות נוספות כלשהן  בנכס – כגון  מכירתו,  שעבודו או העברתו לאחרים, בטרם נפרעה אותה הלוואה פירעון מלא ומוחלט ו/או  בטרם  התקבל לכך אישור בכתב מאת המלווה.
 • מקורות (אמצעים כספיים)
 • מוסד חוץ בנקאי
 • מס רכוש
 • מס הכנסה
 • מס ערך מוסף, מע"מ
 • משעבד ת, משעבדים (במקרקעין)
 • מימוש משכנתא
 • מינהל מקרקעי ישראל, מ.מ.י.
 • מסלול הלוואה, מסלול משכנתא
 • משכנתא הפוכה
 • מִחזור משכנתא
 • מושב (בהתיישבות)
 • משפחה חד הורית
 • מטרות (מטרות השימושים במשכנתא המבוקשת)
 • מכתב כוונות
 • נ
 • נסח (במקרקעין)
 • ניקוד (לקביעת גובה הסיוע הכספי הממשלתי לדיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון)
 • ס
 • סל המימון
 • ע
 • עִסקה (במקרקעין)
 • עוסק מורשה
 • עצמאי
 • ערֵב, ערֵבים
 • ערבות
 • ערבות לפי חוק המכר (דירות)
 • עיקול (מקרקעין)
 • עמלת בנק
 • עמלת פירעון מוקדם
 • עמלת היוון (בפירעון מוקדם)
 • עמלת הפרשי שער (בפירעון מוקדם)
 • עמותה (עמותה רשומה, ע.ר.)
 • פ
 • פנקסי המקרקעין
 • פנקס שטרות במקרקעין)
 • פריים (ריבית ה- )
 • צ
 • ק
 • קבלן בניין, חברה קבלנית לבניה
 • קרן קיימת לישראל, ק.ק.ל
 • קבוצת רכישה
 • קשיש
 • קבוץ
 • ר
 • רישום משכנתא
 • רשות המסים
 • ריבית
 • ריבית קבועה
 • ריבית משתנה
 • ריבית על בסיס הפריים
 • ריבית על בסיס הליבור
 • רשם המקרקעין
 • רשם המשכונות
 • רשם החברות
 • רשם העמותות
 • רשם האגודות השיתופיות
 • רישום הזכויות (במקרעין)
 • רישום שעבוד (במקרעין)
 • רישום משכנתא
 • ש
 • שטר (במקרקעין)
 • שטר משכנתא
 • שיעבוד (נכס מקרקעין)
 • שימושים (במימון כמו בהלוואה, במשכנתא, באשראי)
 • שעור הריבית
 • שעור המימון
 • שיפוצים
 • שיוך דירות בקיבוצים
 • שכונה קהילתית
 • שיעבוד זכויות חוזיות
 • שותפות
 • שיעבוד ביטוח הנכס
 • שובר תשלום
 • שמאות מקרקעין
 • שירות לאומי
 • שירות בצה"ל
 • שיטת שפיצר
 • שיטת קרן שווה
 • ת
 • תת-חלקה, ת.ח. (במקרקעין)
 • תאגיד
 • תקופת ההלוואה, המשכנתא
 • תשלום חודשי
 • תכניות הסיוע לדיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון
 • תעודת זכאות (לזכאים במסגרת תכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון)
 • תעודת נישואין
 • תעודת עולה
 • תלוש משכורת
 • תכנית בנייה מאושרת
 • תכנית בניין עיר, ת.ב.ע.
 • תעריפון עמלות בנקאיות (בתחום המשכנתאות, ליחידים ולעסקים קטנים)
  (דוגמא, מתוך אתר בנק מזרחי- טפחות):
   
   
                                           פרטי – השירות
   
  העמלה  ₪    
   
  תעודת זכאות – הנפקה או חידוש
  60.00   
  עמלת פתיחת תיק הלוואה המובטחת במשכנתא - 0.25% מסכום ההלוואה
  בין 300.00 ל- 5,000.00
  דמי ניהול חודשיים – הלוואה לדיור
  2.00
  הסבת ערבות לפי חוק המכר
  170.00
  רישום שעבוד ע"י נציג הבנק בלשכת רישום המקרקעין, בתוספת  האגרה דלהלן.
  150.00
  אגרת רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין
  146.00
  נסח הדש  הכולל את הרישום הנ"ל מהטאבו (תשלום ללשכת רישום המקרקעין)
  66.00
  שינוי שעבוד
  210.00
  גרירת הלוואה לדיור
  210.00
  גרירת מענק לזכאים לנכס אחר
  500.00
  ערבות או פיקדון ביניים בעת גרירת משכנתא 
  200.00
  ביצוע שינויים בהסכמה בתנאי ההלוואה
  320.00
  שינויים במועד פירעון של הלוואה לדיור
  125.00
  הדפסת מסמכים הזמינים בסניף לבקשת הלווה
  20.00
  הדפסת מסמכים לבקשת הלווה ממאגר ארצי (בתוספת של 0.50 ₪ לכל עמוד)
  30.00
   
  דו"חות שונים לבקשת הלווה
  26.00
  אישור יתרות, פירוט תשלומים, לוח סילוקין (בתוספת של 10 ₪ לכל עמוד)
  20.00
  הודעות, התראות
  90.00
  התראת עודך דין
  147.00
  דמי גבייה בהלוואות שאינן לדיור לפעולה
  4.60
  עמלה קבועה לפירעון מוקדם (בנוסף לעמלה זו תיגבינה עמלות לפי צו הבנקאות עמלות פירעון מוקדם – ר' שם)
  60.00
  עמלת מסמכים משפטיים בגין עסקת אשראי,
  מ- 1,000,000.00₪ עד 10,000.000.00 ₪ 
  8,500.00
  כנ"ל מעל  10,000,000.00 ₪
  27,500.00
  ייפוי כוח נוטריוני על טופס של הבנק
  בין 200.00  ל- 300.00
   
< לעמוד הקודם